Home

Phòng Khoáng sản – Địa chất, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các phòng, Chi cục trực thuộc Sở năm 2013

Email In PDF.

Năm 2013, tập thể cán bộ, chuyên viên phòng Khoáng sản – Địa chất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã đoàn kết, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác; được Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở bầu chọn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các phòng, Chi cục thuộc Sở. Điểm lại những thành tích đã đạt được trong năm 2013 như sau:

Công tác về cải cách hành chính:

Ngay từ đầu năm, Phòng đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của phòng, trong đó xác định rõ nhiệm vụ đối với từng nhiệm vụ công tác và phân công trách nhiệm cho cá nhân thực hiện một cách cụ thể; biện pháp này đã tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của phòng đều hoàn thành đúng kế hoạch.

Phòng đã phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về việc công bố thay thế 01 thủ tục hành chính và toàn bộ mẫu đơn kèm theo trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, phòng đã triển khai áp dụng, đồng thời chỉnh sửa quy trình thẩm định Đề án đóng cửa mỏ và các mẫu đơn để áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng đã tổ chức phổ biến Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ phòng TNMT, các cơ quan chức năng liên quan và các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, trong năm 2013, phòng Khoáng sản – Địa chất đã tham mưu giải quyết được 21/26 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều giải quyết sớm hẹn, còn lại 05 hồ sơ trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn. Phòng Khoáng sản – Địa chất được Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của Sở bình chọn là đơn vị dẫn đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về công tác cải cách hành chính năm 2013, được Sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  tặng Bằng  khen.

Về công tác chuyên môn của phòng:

Ngoài tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính; trong năm 2013, phòng Khoáng sản – Địa chất đã tập trung hoàn thành các công việc chuyên môn như:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả triển khai thực hiện các nội dung quản lý hoạt động khoáng sản theo Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 07/8/2013 của Chính phủ; báo cáo Bộ Xây dựng việc thực hiện quy hoạch hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá ốp lát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc khác trong quy định thực hiện pháp luật khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đá granit ốp lát; báo cáo, giải trình, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp phép hoạt động khoáng sản bùn khoáng

Tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định trình UBND tỉnh 02 dự án cải tạo đồng ruộng có thu hồi sét gạch ngói tại Ninh Hòa; 01 dự án nạo vét, thu hồi cát bồi lấp; tiếp nhận thẩm định 02 hồ sơ đăng ký kế hoạch, khối lượng, công suất nạo vét, thu hồi cát nhiễm mặn.

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham gia kiểm tra thực địa để tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm; đề xuất UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo quy định, gồm: 09 khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản, 01 khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và 13 khu vực thỏa thuận địa điểm đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

Về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Với đặc thù công việc của phòng nhiều công việc phức tạp nhưng chỉ có biên chế 03 người; trong năm 2013, phòng đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc, kết hợp với việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở, phòng đã sắp xếp, bố trí 01 Lãnh đạo phòng học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức; 01 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh

Tổ công đoàn của phòng luôn duy trì và tham gia các hoạt động của Công đoàn Sở như tham gia thi đấu các giải thể dục thể thao, phong trào người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Phòng có 01 sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Trong năm 2013, có 01 Đoàn viên được kết nạp vào đảng nâng tỷ lệ công chức của phòng là Đảng viên đạt 100%.

Với những thành tích đã đạt được nói trên, Phòng Khoáng sản – Địa chất được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Tập thể phòng Khoáng sản – Địa chất  và tặng Bằng khen cho cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Trưởng phòng./.

                                                                                                     Nguyễn Duy Đức - Văn phòng Sở

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa