Home

Một số kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường

Email In PDF.

Năm 2013, Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện việc công bố công khai, minh bạch 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường theo đúng quy định. Duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, kết quả đạt 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, cụ thể:

+ Thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận 39 hồ sơ (đã giải quyết 31 hồ sơ, 08 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết).

+ Dự án cải tạo, phục hồi môi trường: tiếp nhận 11 hồ sơ (đã giải quyết 08 hồ sơ, 03 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết).

+ Cấp lần đầu/cấp lại Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại: tiếp nhận 45 hồ sơ (đã giải quyết 41 hồ sơ, 04 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết).

+ Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: đã thẩm định 175/175 tờ khai nộp phí BVMT.

Chi cục cũng đã thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung 02 thủ tục hành chính: Quy trình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và Quy trình thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.

Năm 2013, Chi cục đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Ngoài ra, để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, Chi cục đã hợp đồng với Công ty Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao QM&T tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008” nhằm nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ cho cán bộ, công chức của Chi cục và đã thực hiện đánh giá giám sát sau khi  được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

                                                                                       Trần Trúc - Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 16:10 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa