Home các số BT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra, giám sát việc thẩm định hồ sơ cấp giấy phép động khoáng sản và việc thực hiện các nghĩa vụ sau khi được cấp phép; thanh tra, kiểm tra các khu vực đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản: vị trí khai thác so với diện tích được cấp phép, thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường, ký hợp đồng thuê đất; thiết kế khai thác mỏ, ... Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Những vi phạm trong hoạt động khoáng sản đều có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời và giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, công cụ, thiết bị để kiểm tra, xử lý ngăn chặn việc khai thác không đúng các nội dung của giấy phép khai thác khoáng sản, cũng như việc khai thác khoáng sản trái phép còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả; việc kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, khi phát hiện sai phạm thì biện pháp xử lý còn chưa kịp thời và chưa đủ sức răn đe. Nhằm góp phần hỗ trợ giải quyết tốt cho hoạt động thanh kiểm tra, có những biện pháp xử lý kịp thời, thuyết phục, góp phần thực hiện thành công công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, từ cuối năm 2011, Sở đã bắt đầu triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản.

Thực hiện Chương trình hành động số 05-CT/TU ngày 25/11/2011 của Tỉnh ủy, Quyết định số 2242/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/9/2012 về triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đến năm 2015, Sở sẽ xây dựng hệ thống thông tin, CSDL thống nhất về địa chất, khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc xây dựng, chuẩn hóa CSDL địa chất, khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý, cấp phép hoạt động và theo dõi, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm đáp ứng được các mục tiêu: nâng cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tăng cường tính thống nhất thông tin giữa các cấp, các lĩnh vực; đáp ứng nhu cầu thông tin về địa chất, khoáng sản cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân.

Trên địa bàn tỉnh, nguồn dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản được lưu trữ trên cơ sở nhiều định dạng của các phần mềm GIS khác nhau (MapInfo, Microstation, Arcview,…), không có từ điển dữ liệu (metadata). Ngoài ra, nhiều dữ liệu dạng AutoCAD nhưng không có thông tin hệ tọa độ, nên tốn thời gian tiến hành xử lý. Một lượng lớn dữ liệu về địa chất, khoáng sản được lưu trữ ở dạng các tập tin *.xls (MS Excel), *.mdb (MS Access),… hoặc chỉ được lưu trữ hoàn toàn trên giấy nên việc truy vấn, tìm kiếm thông tin còn gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

                 

Hình 1. Bản đồ địa chất tỉnh Khánh Hòa

                
                   

Hình 2. Bản đồ các vùng triển vọng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

                     

 

Hình 3. Bản đồ Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Hình 4. Bản đồ các vùng cấm, vùng tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Hiện nay, nguồn số liệu này ngày càng nhiều, phức tạp, hơn nữa chúng phải được liên kết với nhiều lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường. Do đó, việc phải có một công cụ hữu hiệu để quản lý tập trung nguồn dữ liệu này, cũng như hỗ trợ cho việc cập nhật nhanh chóng, kịp thời các thay đổi thường xuyên trong quá trình khai thác mỏ, thay đổi chủ sở hữu khai thác khoáng sản, cũng như tạo ra các báo cáo tự động theo các biểu mẫu nghiệp vụ quản lý tài nguyên khoáng sản của Luật Khoáng sản mới năm 2010 có hiệu lực từ 01/7/2011 là việc làm cấp thiết.

Theo xu hướng phát triển công nghệ GIS và theo chuẩn thông tin địa lý quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012, để có thể quản lý được khối lượng thông tin về địa chất, khoáng sản ngày càng lớn, phần mềm ArcGIS với mô hình CSDL Geodatabase đã chứng minh được khả năng đáp ứng yêu cầu này.

CSDL GIS về tài nguyên khoáng sản của tỉnh đã được xây dựng trên cơ sở các nhóm bản đồ chuyên đề (không bao gồm bản đồ địa hình) và đã đạt được một số kết quả như sau:

  • Bản đồ Địa chất;
  • Bản đồ Tiềm năng khoáng sản;
  • Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa;
  • Bản đồ Khu vực cấm và khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản;
  • Bản đồ Vị trí các khu vực mỏ khoáng sản.

Các bản đồ này được thiết kế thành các lớp dữ liệu chồng xếp lên nhau trên nền dữ liệu bản đồ địa hình trong phần mềm ArcGIS theo nguyên tắc các lớp cùng kiểu dữ liệu điểm, đường hoặc vùng.

Ngoài ra, trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, các ảnh vệ tinh qua các thời điểm khác nhau, ranh giới các khu vực mỏ cấp phép khai thác khoáng sản được tích hợp, chồng lấp, phân tích, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp phép hoạt động khoáng sản nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động khai thác khoáng sản không đúng phạm vi khu vực đã được cấp phép hoặc khai thác khoáng sản trái phép. Một số kết quả bước đầu đã đạt được như sau:

1. Kiểm tra thực địa, phát hiện khu vực đang khai thác đất san lấp tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tiến hành khép góc khu vực khai thác bởi 4 điểm (chấm xanh trên hình vẽ bên dưới). Xác định trên bản đồ địa chính, khu vực khai thác thuộc thửa số 5, tờ số 38 của chủ sở hữu có tên Nguyễn Thương.

                         

Chồng lấp các khu vực mỏ đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trong khu vực này, có khu vực mỏ của Công ty TNHH Thành Nguyên Phát. Theo đó,  khu vực mỏ của Công ty không bao gồm diện tích của thửa số 5, tờ số 38 của chủ sở hữu có tên Nguyễn Thương. Do vậy, hoạt động khai thác tại thửa số 5, tờ số 38 là trái phép.

                         

Tiến hành chồng lấp khu vực mỏ của Công ty TNHH Thành Nguyên Phát trên nền ảnh vệ tinh, khẳng định việc xác định tại thửa số 5, tờ số 38 của chủ sở hữu có tên Nguyễn Thương và thửa số 108, tờ số 38 của chủ sở hữu có tên Trần Văn Học (các khu vực khoanh tròn màu đỏ) có hoạt động khai thác khoáng sản ngoài khu vực đã được UBND tỉnh cho phép.

                         

2. Đối với khu vực mỏ của Công ty MINEXCO đã được UBND tỉnh đã chấp thuận khu vực cho phép khai thác có diện tích 32,8ha tại Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, thành phố Cam Ranh (khu vực có đường bao màu xanh), bao gồm các tờ bản đồ có liên quan là tờ số 38, 39 và 43. Tuy nhiên, qua phân tích cho thấy: công ty đã tự thỏa thuận và khai thác tại thửa số 9, tờ số 34 của chủ sở hữu có tên Nguyễn Khiêm (diện tích 12.229m2). Chồng lấp bản đồ địa chính với khu vực cho phép khai thác có diện tích 32,8ha, cho thấy công ty đã khai thác trái phép ngoài ranh.

                         

Như vậy, việc xây dựng, chuẩn hóa CSDL địa chất, khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh, chồng lấp bản đồ cấp phép khai thác khoáng sản trên nền bản đồ địa chính, bản đồ địa hình để phát hiện chủ quản lý sử dụng đất có khai thác khoáng sản đã cho thấy tính hữu hiệu, chắc chắn góp phần hỗ trợ giải quyết tốt cho hoạt động thanh kiểm tra nói riêng, và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, rút ngắn đáng kể thời gian tác nghiệp, tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản nói chung. Các kết quả ứng dụng bước đầu một lần nữa khẳng định việc xác định ranh giới khai thác khoáng sản với các ranh giới sự dụng đất là vấn đề cần được quan tâm ứng dụng các công nghệ tiến tiến hiện nay trong đó có công cụ GIS và viễn thám để hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, cũng như các lĩnh vực khác....

                                                                                       Nguyễn Thanh Minh - Phòng Khoáng sản - Địa chất


 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa