Home các số BT PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN

Thành phố Nha Trang là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa có diện tích 252.596 km2, dân số trung bình 408.665 người, tổng số hộ 95.890 hộ; là đơn vị cấp huyện có quy mô dân số và kinh tế phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang được thành lập trên cơ sở của Phòng Địa chính theo Quyết định số 69/2003/QĐ-UB ngày 19/9/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giúp UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính cấp xã và Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Khi mới thành lập, phòng chỉ có 08 người, đến nay  Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang có 30 người; đồng thời có 01 đơn vị trực thuộc là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Nha Trang với 118 người. Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng trên 90 %, trong đó có 26 Đảng viên, là lực lượng nòng cốt giúp phòng hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố giải quyết về các lĩnh vực: tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản - địa chất, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo.

Điểm lại những thành tích nổi bật của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang trong 10 năm qua với những kết quả như sau:

Về công tác chuyên môn trong những năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường  thành phố Nha Trang đã tập trung giải quyết và hoàn thành các công việc chuyên môn như sau:

Lĩnh vực đo đạc bản đồ : Thường xuyên, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, tách hợp thửa, tạo thửa mới vào hồ sơ địa chính theo đúng quy trình, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thẩm tra thực địa các thửa đất, kiểm tra quy hoạch thửa đất, trích lục địa chính thửa đất để phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận, giúp công dân tìm hiểu, xác định quy hoạch, lộ giới các thửa đất của mình.

Về công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính: Phòng đã tham mưu UBND thành phố lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dung đất giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dung đất giai đoạn 2011-2015 đối với các xã, phường, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố giải quyết các hồ sơ về giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành lập hồ sơ địa chính của 06 xã, phường. Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang đúng tiến độ và thời gian quy định.

Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSD đất: Phòng đã tập trung nhân lực, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường triển khai cấp giấy chứng nhận QSD đất đồng loạt. Tính đến ngày 31/12/2013, thành phố Nha Trang đã cấp được 26.403, 8 ha/30.591,16ha, đạt 86,42 % diện tích phải cấp đối với 5 loại đất; riêng cấp giấy chứng nhận QSD đất đất đô thị mới đạt 84,2 %;  đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, khoáng sản: Từ năm 2005 đến nay, phòng đã tham mưu UBND thành phố đã giải quyết 470 hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường và Đề án bảo vệ môi trường cho các công ty, doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, các ngành nghề có tác động đến môi trường ngày càng được tăng cường và chú trọng. Tham gia tổ kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Nha Trang liên tục kiểm tra việc khai thác, vận chuyển cát trái phép dọc sông Cái, sông Tắc, đã xử lý 177 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền phạt gần 600 triệu đồng, 150 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản với tổng số tiền phạt 511 triệu đồng, 109 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền phạt gần 466 triệu đồng. Bảo vệ và giữ gìn môi trường là một vấn đề quan trọng được thành phố Nha Trang đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang các khu công nghiệp tập trung không đủ chỗ cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh vào hoạt động, do đó nhiều cơ sở vẫn còn tồn tại xen lẫn trong khu dân cư, nhiều cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực. Do vậy, công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được tiến hành thường xuyên và kịp thời, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường được thực hiện theo đúng pháp luật. Về công tác cải cách hành chính: Phòng đã niêm yết công khai toàn bộ các thủ tục hành chính, công khai các quy trình giải quyết hồ sơ, công khai danh sách các hồ sơ giải quyết theo thời hạn quy định để nhân dân biết, tham gia ý kiến đối với những trường hợp hợp thức nhà đất.  Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đối với các thủ tục hành chính: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp. Phòng thường xuyên cử 06 người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố để hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân. Những cá nhân, hộ gia đình khi đến nộp hồ sơ được cán bộ hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ cần nộp, cách ghi chép vào đơn, các biểu mẫu. Người dân khi nộp hồ sơ được cấp giấy biên nhận trong đó có ghi địa chỉ tra cứu trên mạng để họ theo dõi quá trình giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ. Đây là một trong những điểm mới, sáng tạo của phòng nhằm giúp công dân cung cấp đầy đủ hồ sơ một lần, không phải đi lại, bổ sung nhiều lần và đến nhận kết quả một lần.

Lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo tranh chấp: Phòng đã thường xuyên cử cán bộ tiếp đón công dân đến phản ánh, kiến nghị, hướng dẫn công dân gửi đơn đúng nơi có thẩm quyền giải quyết nên hạn chế được số đơn thư gửi vượt cấp, sai địa chỉ. Tập trung giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, hiện còn 4,7 % đơn thư tồn đọng nhưng còn trong thời hạn giải quyết.

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy, trên cơ sở đặc điểm tình hình của Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ trong từng tháng, quý và hàng năm. Tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, chống tư tưởng vụ lợi, sách nhiễu nhân dân trong khi thi hành công vụ. Thực hiện cuộc vận động học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Thành ủy. Chi bộ Đảng đạt danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh qua các năm.

Các đoàn thể đã tham gia đầy đủ các hoạt động và các phong trào do đoàn thể cấp trên phát động. Nắm vững kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn thể đểcùng với cơ quan động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên yên tâm công tác. Những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau đều được thăm hỏi kịp thời. Với những thành tích đã đạt được nói trên, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường  thành phố Nha Trang được Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Xuân Đạt – Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố Nha Trang; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 05 cá nhân tiêu biểu của Phòng./.

Nguyễn Duy Đức - Văn Phòng Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa