Home Các số bản tin DIỄN VĂN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Email In PDF.
Đ/c Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở TNMT Khánh Hòa đọc bài diễn văn chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở TNMT.

Kính thưa:   

- Quý đại biểu;

- Các vị khách quý;

- Thưa toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày này cách đây hơn 10 năm, ngày 13/03/2004 Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) được thành lập theo Quyết định 39/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính, phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học công nghệ và môi trường; bộ phận quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hôm nay đây, sau hơn 3650 ngày, tập thể cán bộ, công chức, viên chức trên 08 huyện, thị ,thành phố, tất cả hội tụ về đây trong mái nhà chung Sở TNMT để ôn lại chặng đường 10 năm đã qua, chặng đường của “10 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành”.

Thật hành phúc và vinh dự cho mỗi chúng ta về những thời gian đã sát cánh bên nhau làm việc như những người bạn, người đồng nghiệp chân thành nhất trên con đường phấn đấu để tìm kiếm thành công cho những ước mơ tương lai. Chúng ta đã cảm nhận được những trái tim sôi sục với bầu nhiệt huyết căng đầy, những khối óc bừng sáng và những đôi mắt ánh lửa niêm tin của từng người trong đội ngũ của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí!

10 năm chưa phải là dài đối với quá trình phát triển của một tổ chức, nhưng đối với Sở TNMT là cả một quãng đường dài đủ để trải nghiệm với bao khó khăn và thử thách mà có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Tiền thân là Sở Địa chính với chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đặc bản đồ, chỉ có 05 phòng chuyên môn, 26 biên chế, 02 đơn vị sự nghiệp. Lực lượng cán bộ vừa yếu, vừa thiếu về chuyên môn, đặc biệt thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; số cán bộ là đảng viên còn ít. Đến nay, Sở TNMT Khánh Hòa là một Sở đa ngành, đa lĩnh vực, có 05 phòng, 03 chi cục và 05 đơn vị sự nghiệp với 306 cán bộ công chức, viên chức và người lao động (trong đó có 97 đảng viên). 08/09 huyện, thị, thành phố của tỉnh thành lập phòng TNMT; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất (trừ huyện Trường Sa).

Đi cùng với thời gian là chuỗi dài những năm tháng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn lại 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức bộ máy của Sở TNMT Khánh Hòa đã không ngừng được kiện toàn từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố. Năm 2005, thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; năm 2007 thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất và Trung tâm Quan trắc TNMT; năm 2009 thành lập Trung tâm Kỹ thuật TNMT...; Sở đã tham mưu UBND tỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở TNMT theo Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ TNMT và Bộ Nội vụ. Theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/08/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TNMT; Sở thành lập mới Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở Phòng Môi trường; thành lập mới Chi cục Quản lý đất đai trên cơ sở phòng Đo đạc bản đồ, Phòng Quy hoạch và Phòng Đăng ký thống kê; thành lập mới Chi cục Biển – Hải đảo, tách phòng Khoáng sản – Nước – KTTV thành phòng Khoáng sản – Địa chất và phòng Nước – KTTV.

Đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở đã có sự trưởng thành vượt bậc về năng lực, kiến thức, ký năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác những trọng trách được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân tin tưởng giao phó. Hầu hết các cán bộ chủ chốt đều có trình độ đại học, có trình độ cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị. Toàn Sở hiện có 01 tiến sĩ, 13 thạc sĩ (05 người được đào tạo ở nước ngoài); 07 người đang học cao học. Số công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều có trình độ đại học, cao đẳng, được đào tạo căn bản và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, bố trí các vị trí trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn.

Kính thưa quý vị!

Trong suốt chặng đường 10 năm, đồng thời với quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở TNMT Khánh Hòa đã tập trung nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về TNMT và đã đạt được nhiều thành công. Những thành tựu nổi bật trong 10 năm hoạt động của Sở TNMT là tham mưu giúp UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện thành công những chủ trương lớn của Đảng về TNMT như Nghị quyết Trung ương 07 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 41-NQ/TW trước đây và nay là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06 của BCHTW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết Trung ương 07 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường….

Sở đã xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TNMT trên địa bàn tỉnh, nhất là sự ra đời của các Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước; tham mưu UBND và HĐND tỉnh ban hành 126 văn bản quy phạm pháp luật gồm các Nghị quyết, Quyết định về các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đo đạc bản đồ, chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư, giá đất đảm bảo sự chủ động, kịp thời, phù hợp thực tiễn địa phương góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TNMT… Những bức xúc về khai thác, sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường đã từng bước được tháo gỡ, chất lượng môi trường ngày càng được cải thiện, tình trạng khiếu kiện liên quan tới lĩnh vực đất đai giảm dần.

Sở đã có kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, giải quyết kịp thời các dự án về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính cũng được chú trọng. Sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ đại chính một cách đồng bộ trên các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt qua việc thực hiện dự án VLAP đã thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính của từng xã, phường, thị trấn có tham gia dự án; đảm bảo Nhà nước quản lý đến từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt vượt chỉ tiêu của Bộ TNMT đạt 88,3%/85% diện tích đất được cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Công tác thống kê đất đai được thực hiện hàng năm và tổng kiểm kê đất đai định kỳ 05 năm một lần theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ TNMT; đảm bảo đúng về diện tích từng loại đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở cho UBND các cấp hoạch định các chính sách và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác điều tra cơ bản từng bước được đẩy mạnh phục vụ đắc lực công tác quản lý, khai thác, sử dụng những nguồn tài nguyên quý giá như tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được chỉ đạo triển khai có trọng tâm, hiệu quả; xử lý kịp thời những yếu kém, sai phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản và sử dụng tài nguyên nước.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Sở TNMT là một trong số ít các Sở được tỉnh chọn thực hiện thí điểm Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Hiện nay, Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 2008, riêng đối với 99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động!

Mười năm, thời gian chưa phải là dài song cũng là thời gian đủ cho sự dạn dày, trải nghiệm của một người cán bộ khi chập chững vào nghề, cũng đủ để điểm bạc mai tóc của người lãnh đạo đã đi cùng với sự ra đời của cơ quan và cũng đủ để lớp cán bộ đầu tiên của Sở trưởng thành.

Hôm nay, nhìn lại chặng đường 10 năm chúng ta có thể nói rằng vinh dự lớn nhất, niềm tự hào lớn nhất thuộc về tập thể, cán bộ, công nhân viên của Sở TNMT và các đơn vị thuộc Sở qua các thời kỳ phấn đấu, xây dựng, trưởng thành. Tuy rằng, ở mỗi thời kỳ ấy đều có những khó khăn riêng, song Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động luôn là một khối đoàn kết, gắn bó cùng nhau sẻ chia để vượt qua gian khó hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình, Sở TNMT Khánh Hòa còn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ to lớn và hiệu quả của Bộ TNMT, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đó là những động lực vô cùng quan trọng để Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, vững bước trên con đường phát triển, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Tự hào với những gì đã đạt được, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hôm nay còn phải ra sức nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để giữ gìn và phát huy được những thành công. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu làm cho bản thành tích ngày một thêm giàu, thêm nhiều và thêm cao hơn. Trước mắt là nhiệm vụ năm 2014-2015 đòi hỏi Sở phải tập trung:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu còn lại của Kế hoạch 05 năm 2011-2015 của ngành TNMT; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về TNMT; Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 95% đối với các thửa đất đủ điều kiện được cấp giấy, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đặc biệt triển khai kịp thời và đồng bộ Luật Đất đai 2013, trước mắt tập trung vào góp ý các dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật sửa đổi bổ sung, Luật Bảo vệ môi trường; triển khai có hiệu quả việc thu tiền cấp phép khai thác khoáng sản.

Hai là, triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ba là, tiếp tục tham mưu với UBND, HĐND cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên; triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 2011-215.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoảng sản nâng cao chất lượng triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh Khánh Hòa; đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý.

Năm là, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng phức tạp, nặng nề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà, trong tình hình mới; đẩy mạnh việc thực thi pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về TNMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sáu là, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Các vị khách quý!

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động!

Mười năm qua là một chặng đường chưa dài, nhưng Sở TNMT đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần giúp UBND điều hành quản lý nhà nước, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư của xã hội và nước ngoài.

Tôi biết rằng hôm nay sẽ là ngày rất đáng nhớ của bản thân tôi, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở TNMT Khánh Hòa. Chúng tôi sẽ không vô cảm với những gì còn tồn tại, không chấp nhận những tư duy nghèo nàn, thiếu ý chí. Chúng ta sẵn sàng đối mặt và trân trọng vào sự thật. Nếu những khó khăn trở ngại không thể làm chúng ta lùi bước; vậy chúng ta hãy tiếp tục vượt qua để khẳng định chính mình bằng một tinh thần đầy lạc quan. Chúng ta là người quyết định được sự phát triển của chính mình trong tương lai. Hãy tiến lên phía trước bằng lòng dũng cảm, sự kiên trì, hơn hết là bằng một tổ chức kỉ cương, chuẩn mực mà ai cũng tự hào và muốn hết mình phụng sự.

Trước nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hãy phát huy thành quả đạt được, bằng ý chí và tinh thần như đang có để chúng ta nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014-2015 và trong những năm kế tiếp.

Với cương vị là Giám đốc – Bí thư Đảng ủy, Tôi luôn sát cánh với các đồng nghiệp để tiếp tục vạch ra chiến lượt phát triển, để định hướng hành trình của chúng ta đi mạnh hơn, vững vàng hơn, vươn xa hơn…Đặc biệt với thế hệ trẻ, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng ở các bạn, các bạn hãy luôn nhìn nhận về mình bằng những trách nhiệm tuyệt vời với tinh thần mạnh mẽ, với niềm hưng phấn, lạc quan của tuổi trẻ. Tôi muốn các bạn hãy tiến lên, hướng tới tương lai, tương lai là của các bạn – một thế hệ trẻ có bản lĩnh, nghị lực, có tâm và tầm để kế thừa và phát triển sự nghiệp của các thế hệ đi trước.

Tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ TNMT; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và mọi lực lượng xã hội để Sở TNMT tiếp tục có được thành công trong thời gian tới.

Với niềm tin sâu sắc đó, xin kinh chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bước vào một năm mới 2014 với nhiều thắng lợi; Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

LÊ MỘNG ĐIỆP - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 7 2014 16:31 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa