Home Các số bản tin Chi cục quản lý đất đai được cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2008.

Chi cục quản lý đất đai được cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2008.

Email In PDF.

Ngày 27/3/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt nam đã có Quyết định số 470/QĐ-TĐC về việc cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2008 cho Chi cục Quản lý đất đai với 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đo đạc bản đồ gồm:

1. Thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

2. Thu hồi đất và giao đất để xây dựng cơ sở Tôn giáo;

3. Thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư nước ngoài;

4. Thu hồi đất cho thuê đất cho đối tượng là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

5. Thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài);

6. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài);

7. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

8. Gia hạn sử dụng đất đối với các tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất;

9. Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

10.  Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;

11. Bổ sung Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;

12. Cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

13. Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đây là đơn vị thứ 04 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2008 sau Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất./.

NGUYỄN DUY ĐỨC - VPS
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa