Home Các số bản tin Kế hoạchThu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

Kế hoạchThu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

Email In PDF.

Ngày 31/03/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa năm 2014. Nhằm từng bước thu thập dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hình thành năm 2014 trở về trước tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương. Nội dung Kế hoạch như sau:

1. Dữ liệu về TNMT cần thu thập.

Dữ liệu về TNMT phải là các bản gốc, bản chính (trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp) gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo quy định (dạng giấy hoặc dạng số). Dữ liệu về TNMT bao gồm:

- Dữ liệu về đất đai: Hồ sơ, số liệu phân hạng, đánh giá đất, thống kê, kiểm kê đất đai; bản đồ phân hạng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ về giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; dữ liệu về tình trạng sử dụng của thửa đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Dữ liệu về tài nguyên nước: Số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất; số liệu điều tra khảo sát địa chất thủy văn; các dữ liệu về khai thác và sử dụng tài nguyên nước; quy hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn nước; hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; trám lấp giếng khoan; các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước.

- Dữ liệu về địa chất và khoáng sản: Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản tỉnh Khánh Hòa; quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 gồm ranh giới địa chất, tuổi địa chất; bản đồ quy hoạch khoáng sản tỉnh Khánh Hòa… ; khu vực đấu giá hoạt động khoáng sản; khu vực có khoáng sản đặc biệt, độc hại; các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo hoạt động khoáng sản; báo cáo quản lý nhà nước hàng năm về hoạt động khoáng sản; hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản; dữ liệu các khu vực khai thác khoáng sản đang phục hồi môi trường.

- Dữ liệu về môi trường: Các kết quả điều tra, khảo sát về môi trường; dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học; dữ liệu, thông tin về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; danh sách, thông tin về các nguồn thải, chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; dữ liệu, thông tin về đề án bản vệ môi trường; dữ liệu, thông tin về danh mục các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được đưa ra khỏi danh sách; kết quả điều tra, khảo sát về hiện trạng môi trường, chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường; thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường được phép trao đổi; hồ sơ, kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường.

- Dữ liệu về khí tượng thủy văn: Các tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ôzôn; các loại biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh, các loại phim, ảnh về các đối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn; hồ sơ kỹ thuật của các công trình khí tượng thủy văn; hồ sơ, kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động khí tượng thủy văn.

- Dữ liệu về đo đạc và bản đồ: Hệ quy chiếu quốc gia; hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia; hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh phục vụ đo đạc và bản đồ; hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ biên giới quốc gia, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hành chính, bản đồ địa lý tổng hợp và các loại bản đồ chuyên đề khác; hệ thống thông tin địa lý; thông tin tư liệu thứ cấp được hình thành từ các thông tin tư liệu về đo đạc và bản đồ nêu trên và thông tin tư liệu tích hợp của thông tin tư liệu về đo đạc và bản đồ với các loại thông tin tư liệu khác; hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Dữ liệu về biển và hải đảo: Dữ liệu về đất có mặt nước biển; dữ liệu về địa hình đáy biển; dữ liệu về tính chất cơ lý của nước biển; dữ liệu về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; dữ liệu về dầu, khí biển; dữ liệu về sinh vật biển; dữ liệu về chất lượng môi trường biển; dữ liệu về khí tượng, thuỷ văn biển; dữ liệu về đảo; dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển.

- Hồ sơ, kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

- Hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về TNMT.

- Các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TNMT, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành về lĩnh vực TNMT; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về TNMT và các dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về TNMT trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung thực hiện thu thập, cập nhật dữ liệu về TNMT Khánh Hòa năm 2014.

- Tổ chức Tập huấn:

+ Tập huấn các văn bản Quy phạm Pháp luật về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT và các văn bản liên quan: Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT; Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ TNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP; Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT; hướng dẫn triển khai Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các văn bản liên quan.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin - lưu trữ chuyên ngành TNMT (đối tượng là công chức, viên chức và lao động trực tiếp thực hiện công tác lưu trữ thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT, Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố).

-  Tổ chức khảo sát, lập danh mục và thu thập dữ liệu.

+ Khảo sát, lập danh mục và thu thập dữ liệu tại các phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT; Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.

+ Hoàn chỉnh Danh mục dữ liệu TNMT năm 2014 và công bố lên Cổng thông tin điện tử của Sở TNMT.

UBND tỉnh giao Sở TNMT Khánh Hòa chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập dữ liệu TNMT năm 2014 đạt hiệu quả./.

(Nguồn: trích Kế hoạch thu thập dữ liệu TNMT tỉnh Khánh Hòa năm 2014).

NGUYỄN THỊ HUỆ - Tổng hợp.
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa