Home Các số bản tin Một số giải pháp nhằm thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2016.

Một số giải pháp nhằm thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2016.

Email In PDF.

Trước yêu cầu phát huy dân chủ của nhân dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền xã, phường, thị trấn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biết giáo dục pháp luật để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là đòi hỏi khách quan. Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện một số giải pháp:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định khác có liên quan trên phạm vi toàn tỉnh và ở từng địa phương huyện, thị xã, thành phố nhất là ở xã, phường, thị trấn bằng các hình thức thiết thực như: phối hợp với đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện và đài phát thanh cấp xã giành thời lường nhất định cho mỗi buổi phát sóng, truyền thanh để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  tuyên truyền thông qua báo Khánh Hòa, cuốn thông tin công tác tư tưởng của Đảng và tạp chí của một số ngành, đoàn thể bằng hình thức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa các tin bài, phóng sự điều tra về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn cán bộ làm công tác chuyên môn về lĩnh vực này trong giải quyết các tình huống cụ thể; xây dựng chuyên mục tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nằm trong trang tin hành chính điện tử của UBND tỉnh nhằm cung cấp các thông tin pháp luật, giải đáp pháp luật về lĩnh vực này cho cán bộ và nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Biên soạn và nhân bản các tài liệu tuyên truyền về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (do Thanh tra Chính Phủ đã xây dựng) phù hợp với điều kiện tiếp thu của cán bộ và nhân dân ở cấp xã, phường, thị trấn. Chú ý ở các xã miền núi: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cần có biên dịch tài liệu pháp luật phổ thông bằng tiếng dân tộc ít người. Phát hành tờ rơi với nội dung kiến thức cơ bản về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Tài liệu tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cao cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn: hoạt động này được tiến hành tùy theo từng đối tượng và phải phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương huyện, thị xã, thành phố. Chọn một số nơi đang có nhiều dự án đầu tư phải bồi thường giải tỏa, tái định cư; nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người tham gia, có nhiều đơn khiếu tố vượt cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả thấp… một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, mà ở đó còn có những hạn chế nhất định về nhận thức pháp luật; hoặc còn những khó khăn về điều kiện truyền thông.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ (báo cáo viên) làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền.

Mặt khác, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ trực tiếp làm công tác này tại các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức trách công vụ, thực thi pháp luật trong công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân theo chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy và nội dung các chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, còn phải phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên; Hội nông dân cùng chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh ban hành theo quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. Các địa phương cần nâng cao vai trò của Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc phối hợp với chính quyền cơ sở tham gia vận động công dân chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

VIỆT DŨNG
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa