Home Các số bản tin Đề án ‘Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt nam’ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

Đề án ‘Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt nam’ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

Email In PDF.

Ngày 14/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án ‘Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt nam’ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

Nhiệm vụ của đề án là cập nhập hệ thống thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển đảo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân trong xã hội và các địa phương ven biển trong tỉnh về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác sử dụng tài nguyên biển có hiệu quả, bền vững; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh trong việc triển khai công tác tuyên truyền biển đảo, thiết thực, phù hợp với các địa phương, đơn vị. Nội dung thực hiện bao gồm:

-         Cập nhập hệ thống thông tin tư liệu về biển, hải đảo Việt Nam, về Tài nguyên và Môi trường biển đảo Khánh Hòa, xây dựng tài liệu tuyên truyền;

-         Truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng;

-         Thiết kế, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên môi trường biển;

-         Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

HOÀNG TRÂN
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa