Home các số BT : Công tác quản lý nhà nước về cấp phép hoạt động khoáng sản "bùn khoáng" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

: Công tác quản lý nhà nước về cấp phép hoạt động khoáng sản "bùn khoáng" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trước năm 2002, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa có đơn vị, cá nhân nào sử dụng bùn, sét vào dịch vụ ngâm tắm và cũng chưa được các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đưa vào danh mục quản lý. Từ năm 2002, Trung tâm du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà tỉnh Khánh Hòa đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động dịch vụ, du lịch với sản phẩm là tắm nước khoáng nóng và ngâm bùn, đến nay đã có thêm 04 doanh nghiệp khác tham gia đầu tư, phát triển loại hình dịch vụ này.

Dịch vụ tắm nước khoáng nóng là sử dụng nước khoáng thiên nhiên có nhiệt độ phù hợp để tắm, còn ngâm bùn là sử dụng sét, bùn khai thác tại địa phương được đưa về xử lý quay ly tâm lọc cặn, sạn, sỏi; sau đó, sét bùn được đưa vào nung diệt khuẩn; cuối cùng, sét bùn được pha với nước khoáng theo một tỉ lệ thích hợp để hình thành dung dịch gọi là "bùn khoáng" và đưa vào sử dụng phục vụ cho mục đích ngâm tắm du lịch. Hiện nay, nước khoáng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác, sử dụng; sét bùn hay còn gọi là “bùn khoáng” do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp phép.

Trước năm 2005, “bùn khoáng" khai thác từ các khu vực đất sét, nên để quản lý, tránh việc khai thác bừa bãi, không theo kỹ thuật gây sụt lở đất, ảnh hưởng đến hoa màu, tài sản trên đất, UBND tỉnh cấp phép khai thác như đối với vật liệu xây dựng thông thường (nhóm sét gạch ngói) tận thu khoáng sản "bùn khoáng" cho Công ty TNHH Sao mai Thế kỷ 21 theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật Khoáng sản năm 1996, cụ thể như sau: khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường không theo quy mô công nghiệp, thời hạn của một giấy phép khai thác tận thu không quá 3 năm và được gia hạn không quá 2 năm.

Từ năm 2005-2009, UBND tỉnh tiếp tục cấp phép khai thác khoáng sản “bùn khoáng” như đối với vật liệu xây dựng thông thường (nhóm sét gạch ngói) theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và Điều 27 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp phép hoạt động khoáng sản "bùn khoáng" trên địa bàn tỉnh, năm 2007, UBND tỉnh cho phép triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về "Đánh giá kinh tế địa chất khoáng sản vật liệu xây dựng, nước khoáng và bùn khoáng của tỉnh Khánh Hòa”. Theo các kết quả phân tích 09 mẫu "bùn khoáng" (gồm mẫu trương nở, mẫu phân tích nhiệt, mẫu rơnghen) tại các khu vực mỏ sét bùn so sánh với các kết quả phân tích 03 mẫu sét gạch ngói tại các khu vực mỏ sét gạch ngói có thể kết luận "bùn khoáng" hoàn toàn tương đồng với sét gạch ngói.

Từ việc xác định tính chất, thành phần cấu tạo của loại "bùn khoáng" nêu trên và quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Khoáng sản năm 2005 về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: “Đất sét làm gạch, ngói theo tiêu chuẩn Việt Nam, các loại sét (trừ sét bentonit, sét kaolin) không đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, sản xuất vật liệu chịu lửa samot theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc sản xuất xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam” tỉnh Khánh Hoà đã đưa "bùn khoáng" vào Quy hoạch khoáng sản của tỉnh để quản lý, cấp phép theo quy định. Quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 và đã gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (NĐ số 07/2009/NĐ-CP). Từ năm 2010, UBND tỉnh đã yêu cầu doanh nghiệp hoạt động khoáng sản phải thực hiện thăm dò khoáng sản, đánh giá trữ lượng trước khi cấp phép khai thác "bùn khoáng".

Đến nay, theo quy định tại QCVN 49:2012/BTNMT về các chỉ tiêu tối thiểu chất lượng khoáng sản áp dụng trong bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 kèm theo Thông tư 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì khoáng sản “bùn khoáng” ở Khánh Hòa cũng không đủ tiêu chí để định danh sét kaokin, sét diotomit.

Diện tích các khu vực thăm dò, khai thác "bùn khoáng" trên địa bàn tỉnh đều nhỏ (từ 0,5ha đến gần 02ha), trữ lượng các mỏ "bùn khoáng" rất nhỏ (từ vài trăm tấn đến chục nghìn tấn). Kết quả thăm dò, đánh giá chất lượng khoáng sản “bùn khoáng” đều cho thấy “bùn khoáng” thường có cấu trúc địa chất đơn giản, phân bố thành các ổ tập trung, kích thước từ vài mét đến vài chục mét theo đới khe nứt, đứt gãy kiến tạo, nằm xen kẹp trong tầng lũ tích - sườn tích. Như vậy, đây là khoáng sản có quy mô nhỏ, phân tán khắp địa bàn toàn tỉnh, có thể xem xét phân cấp cho tỉnh cấp phép theo khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010.

Từ những cơ sở báo cáo nêu trên, quá trình cấp phép về hoạt động khoáng sản bùn khoáng trên địa bàn tỉnh là quá trình liên tục, lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với các quy định của pháp luật khoáng sản từng thời kỳ: Luật Khoáng sản năm 1996, Luật Khoáng sản sửa đổi, bổ sung năm 2005; Luật Khoáng sản mới năm 2010.

Theo ý kiến của Cục Địa chất và Khoáng sản (nay là Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản) tại Công văn số 336/ĐCKS ngày 05/3/2010: “quy định pháp luật khoáng sản chưa có định nghĩa và hướng dẫn để phân loại bùn khoáng vào nhóm khoáng sản rắn hay nước khoáng hoặc nước nóng thiên nhiên, do vậy, chưa xếp vào VLXD thông thường như đề nghị của UBND tỉnh” nhưng cũng không yêu cầu phải nộp hồ sơ để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động khoáng sản. Đây cũng chính là nội dung căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản "bùn khoáng" đã cấp của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5348/BTNM-ĐCKS ngày 30/12/2013 về việc cấp giấy phép khai thác bùn khoáng tại tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 3459/BTNMT-ĐCKS ngày 09/9/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên, cụ thể đã thu hồi các giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác “bùn khoáng”; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định; khẩn trương hoàn thành các thủ tục, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định hiện hành.

Căn cứ thực tế sử dụng sét, bùn của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Thông báo số 568/TB-UBND ngày 31/12/2013 thông báo kết luận của UBND tỉnh về tên khoáng sản: thống nhất tên của khoáng sản Sét dạng bùn hiện đang khai thác với mục đích kết hợp với nước khoáng để ngâm tắm là "Sét bùn" và thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh.

 NGUYỄN THANH MINH - Phòng KS - ĐC

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa