Home các số BT Một số kết quả về công tác giải quyết thanh tra và tiếp dân

Một số kết quả về công tác giải quyết thanh tra và tiếp dân

Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Sở đã tiếp 41 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị. Tiếp nhận 188 đơn thư các loại trong đó đơn thư thuộc trách nhiệm Sở tài nguyên và  Môi trường phải kiểm tra, xác minh tham mưu UNDN tỉnh giải quyết là 32 đơn (03 đơn tranh chấp và 29 đơn khiếu nại). Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành 94 văn bản trả lời đơn, hướng dẫn đương sự gởi đơn đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà đã kết thúc 02 đoàn thanh tra từ năm 2013 chuyển sang; triển khai 02 Đoàn thanh tra: chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực khoáng sản và 01 Đoàn kiểm tra về lĩnh vực đất đai theo kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm  2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực Tài nguyên nước, môi trường, khoáng sản… Chánh thanh tra Sở đã ban hành và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực khoáng sản đối với 04 Doanh nghiệp với tổng mức tiền phạt là 103.500.000đồng (Một trăm lẻ ba triệu năm trăm nghìn đồng).

NGUYỄN THỊ HỒNG - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa