Home các số BT Chủ trương giải quyết hỗ trợ đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất bởi nhiều dự án khác nhau.

Chủ trương giải quyết hỗ trợ đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất bởi nhiều dự án khác nhau.

Ngày 15/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn các địa phương xử lý các vướng mắc khi bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4611/UBND-XDNĐ ngày 01/8/2014 về giải quyết chính sách hỗ trợ đối với trường hợp hộ gia định, cá nhân bị thu hồi nông nghiệp do ảnh hưởng bởi nhiều dự án khác nhau như sau:

1. Về đối tượng được áp dụng.

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư thuộc các dự án đã được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2003, nay điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quy định kèm theo Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009, Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh.

2. Chính sách hỗ trợ.

Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh quy định:

Tại Điểm đ: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi thửa đất ở có vườn, ao theo quy định tại Điểm a và bị thu hồi các thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này thì diện tích đất được hỗ trợ tính theo hạn mức quy định cho từng nội dung.”

Tại Điểm e: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất nông nghiệp bị thu hồi (của một dự án hoặc nhiều dự án) thì chỉ được hỗ trợ với diện tích tối đa bằng hạn mức quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 3 Điều này.”

Căn cứ quy định trên, để bảo đảm quyền lợi cho trường hợp một hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, đất nông nghiệp trong khu dân cư) nhiều lần do ảnh hưởng bởi nhiều dự án khác nhau từ 2 dự án trở lên và thời điểm thu hồi đất thực hiện các dự án đó khác nhau thì UBND tỉnh cho phép tính hỗ trợ như sau:

- Dự án thứ nhất đã được hỗ trợ theo quy định nhỏ hơn hoặc bằng 05 lần hạn mức diện tích giao đất ở.

- Dự án thứ hai tiếp tục bị thu hồi đất đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, đất nông nghiệp trong khu dân cư thì cho phép giữ nguyên phương án bồi thường hỗ trợ của lần thu hồi đất dự án thứ nhất đã hỗ trợ và thực hiện tính hỗ trợ tại dự án lần hai (nếu áp dụng hỗ trợ cho loại đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, đất nông nghiệp trong khu dân cư thì diện tích đất tính hỗ trợ chỉ bằng 05 lần hạn mức giao đất ở thời Điểm e trích dẫn nêu trên). Do vậy, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bị thu hồi đất, đặc biệt là trường hợp bị thu hồi đất với diện tích lớn thì cho phép Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nghiên cứu áp dụng hỗ trợ theo hướng lựa chọn phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư để tính hỗ trợ đối với lần thu hồi dự án thứ hai.

PHẠM THỊ NHUNG

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa