Home các số BT Góp ý dự thảo các Quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

Góp ý dự thảo các Quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

Ngày 20/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có một số ý kiến góp ý về dự thảo các Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) như sau:

1. Đối với các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi về nước thải chế biến cao su thiên nhiên, nước thải công nghiệp dệt nhuộm, nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, Sở thống nhất với nội dụng dự thảo của các Quy chuẩn trên.

2. Đối với dự thảo QCVN 08:2014/BTNM – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, đề nghị bổ sung:

- Bảng 1. Phần 2: bổ sung giá trị giới hạn của Thông số Tổng Nitơ và Tổng Photpho nhằm có cơ sở để đánh giá chất lượng nước tại các mương tiếp nhận nước thải.

- Thông số Coliform và Ecoli bổ sung đơn vị tính CFU.

- Thông số Dầu mỡ giá trị giới hạn còn thấp, cần xem xét so sánh với thực tế và nâng cao giá trị của thông số này.

3. Đối với dự thảo QCVN 09:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm, đề nghị điều chỉnh, bổ sung:

- Về tên gọi Quy chuẩn: cần điều chỉnh sửa lại thuật ngữ “nước ngầm” thành “nước dưới đất” cho phù hợp với thuật ngữ quy định tại khoản 4, Điều 2 của Luật Tài nguyên nước (năm 2012).

- Bảng 1. Phần 2: bổ sung thông số: tổng độ khoáng hóa (nhằm xác định được tổng lượng muối hòa tan trong nước); Sunfat (SO42-) kiến nghị điều chỉnh giá trị giới hạn xuống 300 mg/l (vì đối với nước có SO42-) lớn hơn 300 mg/l có khả năng ăn mòn bê tông mạnh).

4. Đối với dự thảo QCVN 10:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung sau:

- Mục 1.2 Phần 1: cần có khái niệm rõ hơn đối với các thuật ngữ “nước biển ven bờ” và “nước biển xa bờ”, nước biển có bao gồm vùng cửa sông không (nếu có thì cách bờ biển bao nhiêu km).

- Bảng 1. Phần 2: bổ sung các thông số trong nước biển ven bờ như: nhiệt độ (to), độ muối, COD, icon Ca2+, ino Mg2+, TOD, hóa chất bảo vệ thực vật.

- Bảng 2. Phần 2: bỏ các thông số trong nước biển xa bờ như: các chất trừ sâu Clo hữu cơ, Polyclobiphnyl (PCB) và Clorobenzen; bổ sung các thông số như: nhiệt độ (to), độ muối, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4+), NO2-, NO3-, Tổng Photpho.

PHẠM THỊ NHUNG.

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa