Home Các số bản tin Tình hình thực hiện Chương trình MTQG về KTTV và BĐKH giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG về KTTV và BĐKH giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tình hình thực hiện Chương trình MTQG về Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (KTTV) và biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Khánh Hòa như sau:

Tình hình thực hiện giai đoạn năm 2011-2014:

Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 05/5/2011. Kế hoạch hành động đã đề ra 05 Nhiệm vụ cấp thiết, cần ưu tiên thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn từ năm 2011-2015, bao gồm:

-         Đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với tài nguyên nước và xây dựng kế hoạch ứng phó;

-         Đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển;

-         Đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó;

-         Thực hiện dự án thí điểm cộng đồng ứng phó với BĐKH: bền vững nghề và cư trú;

-         Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH của tình Khánh Hòa.

Đến nay, do khó khăn về kinh phí nên mới triển khai thực hiện được 02 nhiệm vụ là “Đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với tài nguyên nước và xây dựng kế hoạch ứng phó” (Bằng nguồn vốn từ Chương trình MTQG) và nhiệm vụ “Đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển” (Bằng ngân sách địa phương).

Dự kiến kế hoạch năm 2015:

- Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH của tỉnh Khánh Hòa theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh đã có công văn số 4553/UBND-KT ngày 29/7/2014 đề nghị Văn phòng Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tạo điều kiện bố trí vốn cho địa phương triển khai Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH theo đúng kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

+ Dự án 1: “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

- Kinh phí: 02 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: 100% từ Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH.

+ Dự án 2: “Xây dựng tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư”.

- Kinh phí: 03 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: 70% từ Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH, 30% vốn đối ứng của địa phương.

+ Dự án 3: “Trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển nhằm thích ứng và ứng phó với BĐKH, tạo sinh kế bền vững cho vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa”.

- Kinh phí: 20 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: 100% từ Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH.

- Đối với Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 hướng dẫn việc Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020.

Trần Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa