Home Các số bản tin Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tiếp theo).

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tiếp theo).

Email In PDF.

5. Quy định về hành vi VPHC trong quản lý chất thải nguy hại (CTNH):

Tại Điều 21, quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với chủ nguồn thải:

Đối với hành vi chuyển giao, cho, bán CTNH cho tổ chức, cá nhân không có Giấy phép quản lý CTNH đã được định lượng tương đối cụ thể: chuyển giao, cho, bán dưới 120 kg CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH hoặc dưới 600 kg đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác... cho đến chuyển giao, cho, bán từ 5.000 kg trở lên CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 20.000 kg trở lên đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.

Tại Điều 22, 23 quy định về BVMT liên quan đến hoạt động vận chuyển CTNH, xử lý CTNH, việc các cơ sở đề ra các kế hoạch trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo Giấy phép hành nghề quản lý CTNH nhưng không thực hiện đúng đã được quy định cụ thể: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng cho mỗi kế hoạch không thực hiện đúng. Để hạn chế việc các cơ sở hành nghề quản lý CTNH nhận CTNH của chủ nguồn thải nhưng không chuyển giao cho chủ xử lý tại Khoản 3 Điều 22 quy định hành vi: không ký hợp đồng ba bên với chủ nguồn thải CTNH, chủ hành nghề quản lý CTNH hoặc chủ xử lý CTNH được cấp phép về việc chuyển giao CTNH hoặc ký hợp đồng với chủ nguồn thải mà không có sự chứng kiến, xác nhận của chủ hành nghề quản lý CTNH hoặc chủ xử lý CTNH trên hợp đồng theo quy định…

6. Quy định về môi trường làng nghề:

Môi trường làng nghề hiện đang là vấn đề nóng và khó giải quyết, để góp phần đưa hoạt động bảo về môi trường trong làng nghề đi vào nề nếp đối với các VPHC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề đã có quy định tại khoản 4 Điều 30:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề;

- Cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề VPHC về bảo vệ môi trường bị xử phạt như đối với cá nhân, tổ chức hoạt động bên ngoài các làng nghề quy định tại Nghị định này.

7.  Quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:

Do những bất cập trong hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, để nâng cao chất lượng quan trắc, phản ánh đúng thực trạng môi trường từ đó đưa ra hướng quản lý phù hợp, các hành vi VPHC này được quy định cụ thể tại Điều 40 như: không thực hiện các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; tẩy xóa Giấy chứng nhận; trao đổi hoặc cho thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện hoạt động quan trắc môi trường; không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định hoặc Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực…

8. Quy định về đa dạng sinh học:

Để góp phần thực thi nghiêm Luật đa dạng sinh học, Nghị định đã quy định các hành vi VPHC về đa dạng sinh học (từ Điều 41 đến 48):

Vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên; vi phạm quy định về loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm, vi sinh vật hoặc bộ phận cơ thể, sản phẩm của loài động vật hoang dã, giống vật nuôi thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; vi phạm các quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn; vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; vi phạm các quy định về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen; vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; vi phạm các quy định sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu giữ, vận chuyển sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

9. Quy định về thẩm quyền xử phạt và phân định thẩm quyền xử phạt:

Để tránh chồng chéo trong quá trình xử phạt nhưng không để kẽ hở dẫn đến việc không xử lý kịp thời các vi phạm khi được phát hiện, căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định đã quy định thẩm quyền xử phạt VPHC và phân định rõ thẩm quyền xử phạt của các lực lượng (quy định từ Điều 51 đến 54), điều này tạo thuận lợi cho các bên liên quan tiến hành xử phạt, nhằm đảm bảo phù hợp với việc tăng mức phạt đối với từng hành vi vi phạm trong tình hình thực tế, tránh chồng chéo, để các chức danh được xử phạt theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghị định 179/2013/NĐ-CP đã quy định hạn chế hơn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân sẽ không được xử phạt vào các hành vi vi phạm khác như vi phạm các quy định về thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại; xử lý chất thải nguy hại; nhập khẩu phế liệu; vi phạm các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên….

Cụ thể, tại Điểm n Khoản 1 Điều 54 Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định “Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình quy định tại Nghị định này, trừ các hành vi vi phạm về thủ tục hành chính và hoạt động quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT được quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11 và 12; các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 21; các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 22; các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 23; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24; các Điều 26, 27, 28, 34, 37, 38 và 40 của Nghị định này”. Nghị định 117/2009/NĐ-CP trước đây không quy định vấn đề này.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 54 quy định rõ: người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT tại điều, khoản nào của Nghị định này thì chỉ được thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trong phạm vi các điều, khoản đó của Nghị định này quy định; trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình thì phải thông báo và phối hợp ngay với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hành vi đó để kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành BVMT của Bộ TNMT, Tổng cục Môi trường, Sở TNMT.

Tại Điều 55 quy định về Thủ tục tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và thủ tục kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính.

Tóm lại, so với Nghị định số 117/2009/NĐ-CP, Nghị định 179/2013/NĐ-CP có nhiều điểm mới được quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn và có mức xử phạt cao hơn. Điều đó thể hiện chủ trương cứng rắn của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ môi trường. Nghị định là sự kế thừa khoa học và hiệu quả những ưu điểm của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 và bổ sung các hành vi vi phạm theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc quy định chi tiết các hành vi VPHC, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho quá trình thực thi, đảm bảo việc triển khai công tác thanh, kiểm tra và xử lý VPHC thống nhất, có hiệu quả, có tính răn đe, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho môi trường và đầu tư xử lý môi trường.

Nguyễn Thị Lan - Thanh tra Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa