Home Các số bản tin Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại thành phố Nha Trang - tháng 10/2014 (Trạm quan trắc không khí tự động).

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại thành phố Nha Trang - tháng 10/2014 (Trạm quan trắc không khí tự động).

Email In PDF.

Dựa trên số liệu thu được của trạm quan trắc không khí tự động tại Làng Trẻ em SOS, đường 2 - 4, Nha Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chất lượng môi trường không khí tại Tp. Nha Trang trong tháng 10/2014 (đối với các thông số SO2, CO, NO2, ô-zôn và bụi PM10) được đánh giá theo chỉ số chất lượng môi trường không khí AQIgiờ và AQIngày như sau:

1. Bảng giá trị AQI tương ứng với chất lượng không khí (theo Quyết định số 878/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường): Đây là căn cứ so sánh để xác định chất lượng môi trường không khí xung quanh.


Khoảng giá trị AQI

Chất lượng không khí

Ảnh hưởng sức khỏe

Màu

0 – 50

Tốt

Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Xanh

51 – 100

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Vàng

101 – 200

Kém

Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở bên ngoài

Da cam

201 – 300

Xấu

Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ở bên ngoài

Đỏ

Trên 300

Nguy hại

Mọi người nên ở trong nhà

Nâu

2. Chất lượng không khí theo AQIgiờ:

Tháng 10/2014 có 613 giờ chất lượng không khí đạt loại tốt (chiếm tỷ lệ 82,4%), 109 giờ đạt loại trung bình (chiếm tỷ lệ 14,7%) và 22 giờ đạt loại kém (chiếm tỷ lệ 3,0%). Không có giờ đạt loại xấu hoặc nguy hại.

Số giờ chất lượng không khí luôn đạt loại tốt tập trung vào các ngày 1/10, 2/10, 8/10 và từ 18 – 31/10; các ngày còn lại giờ có chất lượng không khí đạt loại trung bình chủ yếu trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 20 giờ (Hình 1).


3. Chất lượng không khí theo AQIngày:

Tháng 10/2014 có 17 ngày chất lượng không khí đạt loại tốt (tỷ lệ 54,8%), 10 ngày đạt loại trung bình (tỷ lệ 32,3%), 4 ngày đạt loại kém (tỷ lệ 12,9%), không có ngày đạt loại xấu hoặc nguy hại (Hình 2).

 

4. Đánh giá chung:

Chất lượng không khí trong tháng 10/2014 đạt mức trung bình, nhưng tốt hơn nhiều so với các tháng trước và cùng kỳ năm 2013, với số giờ và ngày có chất lượng không khí đạt loại tốt nhiều hơn.

Nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí đạt loại trung bình và kém vào một số giờ và ngày trong tháng chủ yếu do nồng độ ô-zôn cao. Khí ô-zôn sinh ra chủ yếu từ các phản ứng quang hóa giữa khí NOx với các hydrocacbon dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, do đó nồng độ ô-zôn thường thấp về đêm và đạt cực đại vào khoảng giữa trưa, lúc cường độ bức xạ mặt trời lớn nhất cùng với hoạt động giao thông trong ngày.

Ô-zôn là một loại khí ô nhiễm chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nhưng có tác động rất mạnh đến môi trường và sức khỏe con người như gây tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp. Do vậy, nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp) cần hạn chế thời gian ở bên ngoài vào khoảng thời gian có chỉ số AQI cao.

Lại Minh Thông

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 08:54 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa