Home Các số bản tin Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh” tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh” tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Ngày 29/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh” tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (Chủ dự án là Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa).

Diện tích Dự án là 31.720 m2 (trong đó diện tích của bãi rác hiện hữu là 25.041 m2 và phần mở rộng là 6.679 m2).

Theo đó, Dự án phải thực hiện các yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Trong quá trình thi công, Chủ dự án phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường không khí, đất và nước khu vực dự án và khu dân cư xung quanh. Thu gom và xử lý chất thải rắn đúng quy định đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cho phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

- Phải xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác. Nước sau xử lý phải đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 25:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Thực hiện Chương trình giám sát môi trường đúng như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cập nhật, lưu giữ số liệu và định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu khác theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của Chủ dự án:

- Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND xã Ninh An để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát trước khi triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu bảo vệ môi trường và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để có kế hoạch kiểm tra, xác nhận trước khi dự án vận hành chính thức./.

Phòng Thẩm định & ĐTM

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa