Home Các số bản tin Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Chín tháng đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác và đã đạt được những kết quả sau:

Công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng pháp luật:

Sở đã tổ chức Hội nghị phổ biến và tập huấn Luật Đất đai 2013, tập huấn truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biển hải đảo cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; triển khai Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính. Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến 2015 và định hướng sau năm 2015; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản năm 2014.

Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Về lĩnh vực Tài nguyên đất:

Công tác về Quy hoạch sử dụng đất: Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 cho 56 đơn vị cấp xã quy hoạch đô thị. Triển khai xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất trồng lúa cần phải bảo vệ nghiêm ngặt theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán  dự án; khoanh vùng, xác định ranh giới, diện tích đất lúa cần bảo vệ đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013 và Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ) theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. Trình UBND tỉnh danh mục các Dự án Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thông qua HĐND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 (Khóa V).

Công tác giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở đã tập trung giải quyết 92/107 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 1.259 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận QSD đất; 228 hồ sơ đăng ký thế chấp; 143 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Về tiến độ cấp giấy Giấy chứng nhận QSD đất: Tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh là 10.930,20/22.297 ha đạt 49,02 % kế hoạch năm 2014. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) trên toàn tỉnh lũy kế đến tháng 8/2014: tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận QSD đất là 303.723,17 ha/331.712 ha/331.711,94 ha đạt 91,56% tổng nhu cầu.

Tiến độ và kết quả thực hiện Dự án VLAP: Tổng toàn Dự án đến ngày 15/9/2014: Đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN-2000 được 48.314 ha/44.814 ha đạt 108%. Công tác kê khai đăng ký 272.467 thửa; họp xét thẩm định 232.652 thửa; đã in 186.799 Giấy chứng nhận QSD đất; đã ký 179.651 Giấy chứng nhận QSD đất.

Công tác về Giá đất – Bồi thường hỗ trợ tái định cư: Tiếp nhận và giải quyết 231/235 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường và giá đất trong năm 2013 cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố; triển khai điều tra giá đất cấp huyện; tiếp nhận và xử lý chuyển tiếp giá đất bồi thường một số dự án theo quy định của UBND tỉnh.

Công tác về Phát triển quỹ đất: Đầu năm 2014 đến nay đã bán đấu giá quyền sử dụng đất được 110 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước được 84,273 tỷ đồng.

Công tác đo đạc bản đồ: Thực hiện công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa với diện tích: 2429,2 ha; xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh với diện tích: 1481ha hiện 02 xã trên đang tiến hành kê khai đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất.

Tính đến hết tháng 8/2014: toàn tỉnh đã đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy được  99/137 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Trường Sa) với diện tích lập bản đồ địa chính 417.296,9 ha chiếm 88,4% so với diện tích tự nhiên; hoàn thành đo đạc 490 công trình với diện tích 26.968 ha.

Về lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn: Đã xử lý 19 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước, bàn giao danh mục giếng cần xử lý, trám lấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra giếng khoan, giếng đào sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT”.

Về lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản – Địa chất: Tiếp nhận và xử lý 23/26 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản. Kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng giải quyết cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản “bùn khoáng”, khoáng sản đá granit ốp lát; báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH 13 của tỉnh Khánh Hòa; tình hình quản lý, khai thác, sử dụng nước khoáng thiên nhiên; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Về lĩnh vực Môi trường: Đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch 18 cơ sở và đột xuất 10 cơ sở; kiểm tra rà soát 140 cơ sở gây ô nhiễm thuộc diện phải di dời; hướng dẫn thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường cho 114 cơ sở; hướng dẫn kê khai nộp phí bảo vệ môi trường cho 38 cơ sở với tổng thu phí 517 triệu đồng; thông báo ký quỹ phục hồi môi trường cho 41 cơ sở với số tiền thông báo là 6,786 tỷ đồng, số tiền ký quỹ thu được trên 601 triệu đồng (15 cơ sở nộp); Sở đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 33 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 03 đề án đề án cải tạo phục hồi môi trường; đối với các đề án, nhiệm vụ thực hiện vốn sự nghiệp môi trường: trong năm 2014 tổng cộng có 58 nhiệm vụ: trong đó 46 nhiệm vụ mới thực hiện và 12 nhiệm vụ của năm trước chuyển sang. Tính đến ngày 15/9/2014 đã thẩm định đề cương và kinh phí cho 39/46 nhiệm và phê duyệt 30/46 nhiệm vụ mới với tổng số tiền là: 4,9/5,1 tỷ đồng.

Về lĩnh vực Biển – Hải đảo: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 phê duyệt Kế hoạch Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2015; Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tiếp dân: Đã tiếp 52 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị; tiếp nhận 264 đơn; trong đó đơn thuộc trách nhiệm tham mưu là: 30 đơn, đơn tồn năm 2013 chuyển sang  09 đơn, tổng cộng có 39 đơn thuộc trách nhiệm giải quyết; đã báo cáo UBND tỉnh giải quyết 35 đơn còn 04 đơn đang kiểm tra, xác minh.

Triển khai các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh  Khánh Hòa.

Công tác về Thông tin tài nguyên và môi trường: Thực hiện cung cấp thông tin và sao lục hồ sơ, xử lý dữ liệu mốc địa chính và cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa: đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu giấy lên CSDL ngành. Tiếp tục duy trì hoạt động và cập nhật thông tin cho trang Web Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong 9 tháng đầu năm 2014 đã cập nhật được 73 tin bài, 02 thủ tục hành chính; 99 văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp 103 câu hỏi của người dân.

Công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo và thực hiện; đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch thực hiện ISO, kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính. Sở đã tiến hành triển khai cho các phòng, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính; trong đó đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản; thay thế 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, thay thế Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; trong đó đề nghị bãi bỏ 56 thủ tục hành chính và thay thế băng 41 thay thế thủ tục hành chính mới theo Luật Đất đai năm 2013.

Sở đã triển khai cho các phòng, đơn vị tiếp tục duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 2008 tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất và Chi cục Quản lý đất đai.

Công tác Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ: Làm thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 08 trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở; 04 phó phòng của đơn vị thuộc Sở; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 chuyên viên; tiếp nhận và bố trí việc làm cho 16 công chức trúng tuyển công chức hành chính năm 2013; hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở và Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sắp xếp, bố trí 07 cán bộ học Cao học, 03 cán bộ học Cao cấp Chính trị - Hành chính; 16 cán bộ học Trung cấp chính trị hệ tại chức; 19 cán bộ học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 06 cán bộ học bồi dưỡng kiến thức Chuyên viên chính./.

Nguyễn Duy Đức

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 11:34 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa