Home Các số bản tin Thực hiện Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015.

Thực hiện Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015.

Email In PDF.

Ngày 17/9/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Danh mục nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2014 được ban hành tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa; theo đó, nhiệm vụ Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 500.000.000đ (trong đó, kinh phí cấp năm 2014 là 200.000.000đ và năm 2015 là 300.000.000đ).

Mục tiêu chung của nhiệm vụ là nhằm đánh giá tổng thể các vấn đề môi trường của tỉnh trong 5 năm vừa qua (2011 - 2015), phân tích nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động của con người đến môi trường và ngược lại. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường ở địa phương; với các sản phẩm chính của nhiệm vụ được xác định, gồm:

+ Đánh giá tổng thể về hiện trạng, diễn biến môi trường tỉnh Khánh Hòa do các hoạt động của con người tác động đến môi trường và ngược lại.

+ Đánh giá những chính sách môi trường và các công cụ quản lý môi trường hiện nay của địa phương.

+ Những vấn đề môi trường bức bách, các điểm nóng về môi trường dựa trên các thông tin, đánh giá về diễn biến, hiện trạng môi trường. Xây dựng các chương trình, các dự án ưu tiên để giải quyết các vấn đề này.

Để thực hiện tốt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015, ngày 13/10/2014, Sở TNMT đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-STNMT thành lập Tổ biên tập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015. Tổ biên tập gồm 09 thành viên giao Ông Mai Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở TNMT - Tổ trưởng. Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong quá trình biên tập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 21/10/2014, Sở TNMT đã tổ chức họp Tổ biên tập để phân công nhiệm vụ cho các thành viên, dự kiến sẽ hoàn thành phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

Đỗ Xuân Hương

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa