Home Các số bản tin Bảo vệ môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Bảo vệ môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Email In PDF.

Ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Sân bay Cam Ranh) phục vụ mục đích phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó phát hiện hệ thống xử lý nước thải của Sân bay Cam Ranh không hoạt động.

Sau khi xem xét giải trình của Sân bay Cam Ranh, đối chiếu với quá trình theo dõi công tác bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Sân bay Cam Ranh, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy nội dung giải trình là không phù hợp, vì:

- Ngày 13/9/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Sân bay Cam Ranh, thực tế kiểm tra cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Sân bay Cam Ranh không hoạt động. Trong đợt lấy mẫu chất thải ngày 27/8/2014, Sân bay Cam Ranh lại tiếp tục có hành vi vi phạm trong việc xử lý nước thải như nêu trên. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Sân bay Cam Ranh không báo cáo kiểm soát ô nhiễm định kỳ theo quy định.

- Mặt khắc, đối chiếu giữa hoạt động thực tế của sân bay Cam Ranh và Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư công trình Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Cam Ranh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18/9/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy Chủ dự án (Cụm Cảng hàng không Miền trung) và đơn vị tư vấn (Trung tâm Công nghệ Môi trường Đà Nẵng) đã cung cấp không đầy đủ thông tin, thống kê các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án không đầy đủ, cụ thể: không thống kê nguồn chất thải vệ sinh máy bay, không đánh giá tác động và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu của nguồn thải này.

Từ những thực trạng về công tác bảo vệ môi trường tại Sân bay Cam Ranh như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh thực hiện một số nội dung như sau:

- Khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải, thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống xử lý luôn trong tình trạng vận hành bình thường. Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh, nhà bếp, cửa hàng ăn uống… trong khu vực Sân bay Cam Ranh, đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Báo cáo các nội dung đã thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2014.

- Rà soát toàn bộ các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình vệ sinh máy bay (nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại), thực hiện thu gom, có biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, không để tác động xấu đến môi trường đất, nước… Báo cáo số liệu và phương án xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/11/2014 để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường, báo cáo kiểm soát ô nhiễm định kỳ cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Trần Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa