Home Các số bản tin Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 5215/UBND-XDNĐ ngày 27/8/2014 về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, đôn đốc, lập kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, đối với cấp huyện và những nội dung liên quan như sau:

Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015, Sở đã có công văn số 1521/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/7/2014 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng danh mục các dự án, công trình cần phải thu hồi đất theo quy định và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất lúa, để Sở tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; xác định rõ danh mục các công trình, dự án ngoài quy định tại Điều 58, 62 của Luật đất đai trong đồ án kế hoạch sử dụng đất năm 2015, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2014 chưa thực hiện và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất năm 2015 được phê duyệt nhưng trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất năm 2014.

Đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật đất đai thì các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải xin phép Thủ tướng Chính phủ và nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, Sở đã yêu cầu các đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3398/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/8/2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để Sở có cơ sở tổng hợp danh sách gửi UBND tỉnh trình Bộ tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các dự án trước đây có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa đã được Sở tổng hợp trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt, nếu còn nhu cầu thì tổng hợp theo mẫu để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trọng Tuệ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa