Home Các số bản tin Hệ thống xử lý nước thải của “Khu giải trí – dịch vụ E – Land Four Seasons”.

Hệ thống xử lý nước thải của “Khu giải trí – dịch vụ E – Land Four Seasons”.

Email In PDF.

Ngày 20/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế tại công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang về việc xác nhận hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm của “Khu giải trí dịch vụ E – Land Four Seasons” tại đường Trần Phú, thành phố Nha Trang và lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý (NT01) gửi đi phân tích.

Qua kiểm tra, Sở nhận thấy hệ thống xử lý nước thải của “Khu giải trí dịch vụ E – Land Four Seasons” công suất 100 m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục và đang vận hành ổn định; cụ thể như hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm với quy trình công nghệ: nước thải " bể thu gom " bể tách dầu mỡ " bể điều hòa " bể hiếu khí " bể lắng " bể khử trùng " bồn lọc " hệ thống thoát nước thành phố. Tất cả các thông số phân tích của nước thải sau xử lý (NT01) đều đạt theo Quy chuẩn 14:2008/BTNMT và tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố Nha Trang.

Từ đó, Sở yêu cầu Chủ cơ sở thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, đảm bảo các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh; tiếp tục thực hiện quan trắc các thông số môi trường nước thải định kỳ theo tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha trang theo Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa; chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành của cơ sở và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có liên quan khác để được hướng dẫn và hỗ trợ; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạm Thị Nhung

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa