Home Các số bản tin Hướng dẫn hồ sơ môi trường khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3.

Hướng dẫn hồ sơ môi trường khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3.

Email In PDF.

“Khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3” tại số 10 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang gồm các công trình đã đi vào hoạt động như: Đội thí nghiệm điện, xưởng cơ điện; Khách sạn truyền tải điện 3 quy mô 24 phòng và Đội xe.

Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 1 của Nghị định 35/2014/NĐ – CP ngày 29/4/2014 của Chính Phủ và nhóm các dự án về xây dựng thứ tự 09 tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2590/STNMT-CCBVMT ngày 11/11/2014 hướng dẫn hồ sơ môi trường cho Công ty truyền tải điện 3.

Theo đó, “Khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3” tại số 10 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang của Công ty thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Phòng Thẩm định và ĐTM

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa