Home Các số bản tin Tình hình hoạt động công tác Đảng của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2014.

Tình hình hoạt động công tác Đảng của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2014.

Email In PDF.

Đ/c Lê Mộng Điệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT chủ trì Hội nghị.

Năm 2014 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng: kỷ niệm 10 thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở, trong năm qua Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở tiếp tục cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trên các lĩnh vực công tác sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng viên của Đảng bộ Sở TNMT đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nghị quyết Đảng ủy năm 2014, Kế hoạch công tác ngành TNMT năm 2014 và các nhiệm vụ do Bộ TNMT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

Đầu năm 2014 Đảng bộ có 96 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi cục trực thuộc, Ban chấp hành gồm 09 đồng chí. Đến nay toàn Đảng bộ có 106 đảng viên (trong đó có 89 đảng viên chính thức, 17 đảng viên dự bị, 38 đồng chí đảng viên nữ), sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành gồm 11 đồng chí (02 đồng chí nữ), 02 đồng chí được bổ sung Ban chấp hành là Chánh văn phòng Sở và Bí thư Đoàn viên thanh niên nhằm đảm bảo cơ cấu lãnh đạo và số lượng đảng viên tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí.

Phần lớn đội ngũ đảng viên đều được đào tạo trình độ đại học, một số có trình độ sau đại học phù hợp với ngành nghề chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hầu hết các đảng viên đều giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị và các đoàn thể.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng định hướng công tác tư tưởng gắn với tình hình, sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Nhìn chung trong năm qua, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và công chức viên chức trong toàn Đảng bộ an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực triển khai kế hoạch công tác trên các lĩnh vực quản lý của ngành, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2014 của cơ quan, đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên, tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho Đảng bộ mạnh về chính trị, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại chi bộ và cơ quan. Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

- Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo tinh thần Chị thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng những nội dung sinh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, đồng thời lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Chi bộ đã sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nội dung sinh hoạt đã được cấp ủy chuẩn bị trước và thông báo bằng văn bản đến từng đảng viên trước 2-3 ngày để chuẩn bị tham gia ý kiến cho cuộc họp chi bộ, những nội dung thảo luận chính đều được lấy ý kiến biểu quyết trên tinh thần tập trung dân chủ. Công tác phát triển đảng viên mới luôn gắn với phong trào thi đua nhằm tìm ra những quần chún ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, trong năm qua Đảng ủy Sở đã trình Ban Thường vụ đảng ủy Khối 13 hồ sơ xem xét kết nạp Đảng , đề nghị phát thẻ đảng cho 15 đồng chí, đã cử 15 quần chúng học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 10 đảng viên dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới, chuyển Đảng chính cho 08 đồng chí Đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho 02 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, đối khớp danh sách đảng viên với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đúng quy định. Đảng ủy đã mạnh dạn và kiên trì trong công tác phát triển Đảng viên đối với một số quần chúng tuy có phức tạp về lý lịch nhưng thực sự ưu tú về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 189-KH/KT ngày 03/3/2014 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2014. Các Chi bộ trực thuộc đều bám sát vào Kế hoạch chung của Đảng ủy cấp trên để triển khai thực hiện, đồng thời mỗi Cấp ủy Chi bộ đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát cho Chi bộ mình. Kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên của các Chi bộ tập trung chủ yếu vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người Đảng viên, thực hiện 4 nhiệm vụ của người Đảng viên, thực hiện quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm. Kết quả các nội dung giám sát theo kế hoạch nhìn chung đều đạt kết quả tốt.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Việc bảo vệ chính trị được thực hiện thường xuyên thông qua công tác xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới… Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Đảng ủy quan tâm triển khai thông qua việc phổ biến và thực hiện các nội dung của Thông tư số 12-TT/TU ngày 03/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh”, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai đến từng công chức, viên chức trong cơ quan.

Đảng ủy đã nhận thấy hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục như tổ chức tốt nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tự phê và phê bình theo Nghị quyết TW4; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ… Mặt khác, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017 đúng thời gian quy định. Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả kết quả cuối năm Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, đứng nhì khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước; Đoàn thanh niên xếp loại vững mạnh xuất sắc, đứng nhất cụm thi đua Khối.

Trong năm 2014. Đảng ủy Sở TNMT đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đã đề ra. Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Sở tập hợp được trí tuệ của các cán bộ, đảng viên trong Sở tạo thành lực lượng then chốt, xây dựng Sở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất và ổn định giúp Sở vượt qua những khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác do Bộ TNMT, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Mộng Điệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các Chi bộ

có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

Các đ/c là Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở TNMT được BCH Đảng bộ tặng giấy khen

có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.


Phạm Thị Nhung - TTCNTT.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa