Home Các số bản tin Tình hình thực hiện công tác BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản (năm 2013 – 2014).

Tình hình thực hiện công tác BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản (năm 2013 – 2014).

Email In PDF.

Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản:

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra và kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định trong nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp, cụ thể như: phạm vi ranh giới khai thác; thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ; thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường; thực hiện việc phục môi trường và đất đai sau khai thác; ký hợp đồng thuê đất; thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản theo quy định; các quy định về giám đốc Điều hành mỏ, thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt. Ngoài ra, trong nội dung kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp còn xác định các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, các nghĩa vụ đối với địa phương nơi có hoạt động khoáng sản.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra về khoáng sản đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp. Những vi phạm trong hoạt động khoáng sản đều có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý thích hợp, kịp thời uốn nắn và giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật Khoáng sản. Các trường hợp thắc mắc, khiếu nại của nhân dân liên quan đến tài nguyên khoáng sản đều được xem xét, xác minh làm rõ và trả lời cho nhân dân biết; đã tạo được sự tin tưởng và nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực thi pháp luật.

Thực hiện công tác BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản:

- Về quy hoạch khai thác khoáng sản tại địa phương:

+ Quy hoạch khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 sau khi Quy hoạch này được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008. Công tác quy hoạch khoáng sản đã hoàn thành đúng thời gian, trước ngày 30/11/2008 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

+ Để phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, năm 2012, công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013; năm 2014, Quy hoạch khoáng sản tiếp tục được điều chỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014.

- Về công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, cam kết BVMT, xác nhận hoàn thành các nội dung báo cáo ĐTM: đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 77 dự án ĐTM; cấp bản cam kết BVMT đối với 216 dự án; thẩm định và phê duyệt 14 dự án cải tạo PHMT; xác nhận hoàn thành các nội dung báo cáo ĐTM đối với 12 dự án.

- Về công tác ký quỹ phục hồi môi trường: năm 2013 – 2014 chỉ có 01 đơn vị được cấp phép khai thác mới và đã đóng tiền ký quỹ phục hồi môi trường (đa số các dự án còn lại mới phê duyệt báo cáo ĐTM và đề án cải tạo PHMT chưa được cấp phép khai thác khoáng sản, vì vậy chưa thực hiện đóng tiền ký quỹ phục hồi môi trường).

- Tình hình hoạt động, khai thác khoáng sản chung trên địa bàn tỉnh: các doanh nghiệp được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh, về cơ bản đều chấp hành các quy định về pháp luật khoáng sản trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thời gian qua,công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013 (thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản); tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013.

- Theo Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013, hoạt động khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập bản cam kết BVMT trường khi lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định, tuy nhiên không quy định thu phí thẩm định.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

- Đối với các dự án thuộc đối tượng lập bản cam kết BVMT khi lập đề án cải tạo PHMT chỉ cần lấy ý kiến của các sở Ban ngành liên quan (không tổ chức họp thẩm định)./.

Phòng Thẩm định & ĐTM

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa