Home Các số bản tin Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch BVMT giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 31/3/2011; đến nay, Chi cục BVMT đã tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Về Giảm thiểu tác động đến môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ:

+ Đã tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án/đề án đạt chất lượng, 100% hồ sơ được giải quyết đúng quy định.

+ Từ năm 2011 đến nay đã thực hiện kiểm tra 178 lượt các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư, đầu nguồn nước.

+ Hướng dẫn 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2013 của Thủ tướng chính phủ thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và hoàn thiện hồ sơ xác nhận hoàn thành, đạt tỷ lệ 100%.

+ Thực hiện Báo cáo thông tin môi trường theo định kỳ hàng Quý/năm; qua đó, đánh giá được hiện trạng và diễn biến môi trường xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhà máy đang hoạt động để có giải pháp kịp thời xử lý.

+ Xây dựng danh sách, kế hoạch (xử lý, di dời, thay đổi công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải) các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các khu dân cư trên toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại, thực hiện đôn đốc các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại phải thực hiện đăng ký Sổ chủ nguồn thải theo đúng quy định, tỷ lệ cấp sổ đạt 100% hồ sơ đăng ký.

- Về triển khai kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

+ Đã triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học và kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tại Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 20/12/2012);

+ Xây dựng và thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Về tăng cường năng lực quan trắc môi trường:

+ Đã triển khai thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của UBND tỉnh; đang tham mưu điều chỉnh Quyết định 378/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020.

+ Đang tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ “Mua sắm trang thiết bị quan trắc” được phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Về nâng cao năng lực về quản lý môi trường và kỹ thuật BVMT: đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT và các chuyến tham quan thực tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Về tăng cường năng lực ứng phó sự cố môi trường:

+ Đã tham mưu thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho 06 cơ sở có nguy cơ lớn gây ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định.

+ Đã xây dựng bộ bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ tình Khánh Hòa.

- Phối hợp thực hiện các Chương trình hành động đã ký kết với các tổ chức chính trị xã hội, các Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TNMT).

* Đối với các nhiệm vụ đã không thể triển khai theo Kế hoạch, Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch BVMT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, BVMT giai đoạn 2016 - 2020, Chi cục BVMT sẽ tham mưu triển khai các nội dung sau:

- Triển khai có hiệu quả Luật BVMT 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

- Triển khai thực hiện các dự án cải tạo và phục hồi môi trường các vùng nước bị suy thoái.

- Giảm thiểu tác động môi trường đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, đề xuất thanh tra, kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; hàng năm lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm, đối với các cơ sở gây ÔNMT, ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2020, hoàn thành kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nguy hại; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đúng quy định; 80% chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ và xử lý đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện Luật Đa dạng sinh học và Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tăng cường công tác bảo vệ đa dạng sinh học biển và đa dạng sinh học trên cạn.

- Tiếp tục thực hiện quan trắc môi trường theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của UBND tỉnh và quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường (hiện đang thực hiện điều chỉnh); vận hành hiệu quả các trạm quan trắc đã đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động đã ký kết giữa Sở TNMT và các các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh; nâng cao nhận thức về BVMT cho tất cả các đối tượng trong xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kế hoạch, dự án truyền thông môi trường.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định báo cáo ĐTM, Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và công tác kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT, kiểm tra sau ĐTM.

- Tăng cường quản lý, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; tập trung giải quyết vốn kinh phí sự nghiệp môi trường đối với các vấn đề môi trường cấp thiết.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ quan môi trường cấp tỉnh, cấp huyện và Trung tâm Quan trắc TNMT Khánh Hòa.

- Triển khai thu phí thẩm định báo cáo ĐTM theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định./.

Thanh Trúc - Chi cục Bảo vệ môi trường

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa