Home Các số bản tin Thủ tục sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái Đảo Bình Hưng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh.

Thủ tục sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái Đảo Bình Hưng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh.

Email In PDF.

Dự án khu du lịch sinh thái đảo Bình Hưng của Công ty TNHH Đầu tư – Du lịch An Phú (địa chỉ tại số 05 Chi Lăng, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là dự án nằm trong hồ sơ đề nghị thuê 75.000 m2 đất (hiện trạng là đồi trọc và cây tự nhiên, có sẵn cây trồng của dân địa phương) và 35.000 m2 mặt nước biển tại đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 14/1/2015, Sở TNMT đã có công văn số 75/STNMT-CCQLĐĐ về việc sử dụng đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái đảo Bình Hưng tại xã Cam Bình, thành phố Nha Trang đề nghị Công ty tiến hành các thủ tục để được sử dụng đất thực hiện dự án, cụ thể như sau:

Đối với diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty tiến hành thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Đối với diện tích đất đo các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, Công ty tiến hành thủ tục thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất. Nội dụng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất. Sau khi UBND thành phố Cam Ranh ban hành quyết định thu hồi đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, Công ty nộp trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất cho Sở TNMT để lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cho Công ty thuê đất để thực hiện dự án theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 56, điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai và khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/52014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Đối với diện tích đất là đồi trọc và cây tự nhiên (không phải thực hiện công tác bồi dưỡng, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng), Công ty nộp trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho Sở TNMT để lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cho Công ty thuê đất để thực hiện dự án theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 56 và điểm a khoản 1 Điều 59 Luật đất đai.

Phạm Thị Nhung

 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa