Home Các số bản tin Sở TNMT phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015

Sở TNMT phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015

Email In PDF.

Đồng chí Lê Mộng Điệp – Giám đốc Sở TNMT chủ trì

Hội nghị Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 ngành TNMT.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành tài nguyên và môi trường ngày 06/02/2015; Đ/c Lê Mộng Điệp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua trong toàn cán bô, công chức, viên chức, nhân viên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

1. Phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV và chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo khí thế sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2015.

2. Vận động công chức, viên chức, nhân viên tích cực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật, ứng xử có văn hoá và phục vụ tốt nhân dân; Không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và đời sống, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, từ thiện.

3. Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên của tỉnh để đảm bảo phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

4. Các phòng, đơn vị, phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt Luật Đất đai 2013, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Hoàn thành công tác Kiểm kê đất đai năm 2014 đúng tiến độ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết thúc Dự án VLAP đúng tiến độ. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

5. Theo chức năng, nhiệm vụ các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung thi đua để tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2015 ở đơn vị mình.

6. Các khối thi đua thuộc ngành triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2015 và tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015; trong đó chủ ý xây dựng các tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Chiến sỹ thi đua cấp ngành, cấp tỉnh.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2014 và 10 năm xây dựng và phát triển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Sở kêu gọi Công chức, Viên chức, Nhân viên toàn ngành ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2015.

Nguyễn Duy Đức.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:27 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa