Home Các số bản tin Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015

Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015

Email In PDF.

Trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 phê duyệt Kế hoạch Đẩy mạnh Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Sở đã xây dựng tài liệu, phổ biến hệ thống pháp lý cơ bản, cập nhật hệ thống thông tin tư liệu về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững TNMT biển, hải đảo Việt Nam.

Từ năm 2010-2015, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đưa tin, thực hiện phóng sự, tổ chức các chuyên mục biển đảo quê hương, quảng bá về Trường Sa và tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về Trường Sa; bao gồm: khoảng 600 tin bài, 523 phóng sự, phim tài liệu; 1036 tin, phóng sự ngắn; 435 ca nhạc, các thể loại khác; 100 chuyên mục biển đảo quê hương; 2000 lần quảng bá về Trường Sa và các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tại Trường Sa; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo; hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo; các sáng tác văn học về biển đảo; công tác sưu tầm tư liệu về biển đảo của Việt nam…Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, song song với những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn.

Về thuận lợi, từ năm 2010 đến nay, các cơ quan, đơn vị, các cấp ngành địa phương luôn chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo; nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân địa phương về tầm quan trọng và các giá trị từ biển đảo được lồng ghép vào trong các đợt sinh hoạt, học tập của cán bộ và đời sống người dân. Các hoạt động tổ chức, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên biển theo hướng hiệu quả và bền vững; nâng cao ý thức phát triển kinh tế từ biển, xây dựng lối sống tích cực thân thiện với môi trường biển; khẳng định việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt nam trên các vùng biển, hải đảo được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, nhân rộng và mạng lại hiệu quả tích cực. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh luôn đôn đốc và hỗ trợ cho các đơn vị; quan tâm và đưa ra các chủ trương kịp thời trong công tác tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, kiến thức về biển đảo cho cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh qua các kênh tuyên truyền đại chúng. Đến nay, các nhiệm vụ được tiếp tục trong năm 2015 đảm bảo tiến độ dự kiến của kế hoạch.

Về khó khăn, nguồn kinh phí sử dụng cho các nhiệm vụ của kế hoạch theo Quyết định 154/QĐ-UBND còn hạn chế và được lấy chủ yếu từ ngân sách địa phương nên hiệu quả triển khai công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ và quần chúng địa phương còn giới hạn. Đội ngũ tuyên truyền viên về lĩnh vực biển, hải đảo đa phần là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn sâu về tài nguyên môi trường biển đảo còn nhiều hạn chế nên trong một số nội dung chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt, xây dựng các tài liệu, ấn phẩm cụ thể phục vụ mục đích tuyên truyền.

Trong năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các nội dung:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức các lực lượng tình nguyện viên trong cơ quan, đơn vị các hình thức tự quản trong cộng đồng để tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển, hải đảo.

- Hệ thống, phổ biến tài liệu tuyên truyền định hướng báo chí và dư luận về chủ trương, chính sách của Việt Nam trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo; tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ biển và đại dương trong nước và nước ngoài.

- Tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ biển và đại dương trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào Chương trình giáo dục các cấp học, các chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng Chương trình quảng bá các sản vật, sản phẩm biển của tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên về biển đảo ở các cấp.

Trọng Tuệ

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 10:03 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa