Home Các số bản tin Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho các dự án, công trình trong năm 2015.

Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho các dự án, công trình trong năm 2015.

Email In PDF.

Thực hiện Luật đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2013 cấp huyện từ tháng 7/2013. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố lập danh mục các công trình, dự án thuộc đối tượng thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 và dự án phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án trong năm 2015 nhằm đảm bảo tiến độ triển khai cảu các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây là nội dung quan trọng để triển khai công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015.

Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất kỳ đầu giai đoạn (2011-2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất triển khai các công trình, dự án của địa phương và nguồn vốn đảm bảo triển khai của các dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp danh mục các dự án, công trình cần thiết phải thu hồi và chuyển mục đích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 9 năm 2014.

Qua kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất danh mục các công trình, dự án thuộc đối tượng thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa thực hiện trong năm 2015 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12 và 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. Cụ thể như sau:

1. Về thu hồi đất để phát tiển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

Tổng số dự án nhà nước phải thu hồi đất trong năm 2015 là 629 dự án với tổng diện tích thu hồi là 6.588,44 ha. Trong đó:

+ Các dự án có vốn từ ngân sách nhà nước là 520 dự án với tổng diện tích là 1.459,75 ha (tập trung chủ yếu ở thành phố Nha Trang có 130 dự án, thị xã Ninh Hòa có 85 dự án, huyện Diên Khánh có 111 dự án).

+ Các dự án có vốn ngoài ngân sách nhà nước là 107 dự án với tổng diện tích là 5.126,56 ha (tập trung chủ yếu ở thành phố Nha Trang có 49 dự án, huyện Cam Lâm có 39 dự án).

Các dự án này chủ yếu thu hồi đất để thực hiện các công trình xây dựng trụ sở cơ quan, phát triển cở sở hạ tầng (đường giao thông, trường học, bệnh viện…), nghĩa trang, nghĩa địa, khu tái định cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, tôn giáo…

2. Về chuyển mục đích đất lúa và đất rừng phòng hộ:

- Các dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện đầu tư gồm 204 dự án với tổng diện tích là 237,01 ha (tập trung chủ yếu ở Tp.Nha Trang có 46 dự án, thị xã Ninh Hòa có 71 dự án, huyện Diên Khánh có 46 dự án, huyện Cam Lâm có 20 dự án).

- Các dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện đầu tư gồm 05 dự án với tổng diện tích là 21,64 ha (Tp.Nha Trang có 02 dự án, huyện Khánh Vĩnh có 02 dự án, huyện Cam Lâm có 01 dự án).

Việc chuyển mục đích đất lúa chủ yếu để thực hiện các công trình xây dựng trụ sở cơ quan, phát triển cơ sở hạ tầng (đường giao thông, trường học, bệnh viện…), chỉnh trang đô thị... Đối với các dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ chủ yếu để thực hiện các dự án về thủy điện, các dự án về phát triển khu du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm.

Trần Thanh Huân

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa