Home Các số bản tin Xây dựng bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo Luật Đất đai năm 2013.

Xây dựng bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo Luật Đất đai năm 2013.

Email In PDF.

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó có các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Thực hiện Điều 6 Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và sửa đổi các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với các quy định mới ban hành.

Sau khi lấy ý kiến tham gia góp ý của UBND các huyện, thị xã, thành phố; ngày 19/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2584/STNMT-VP đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định bãi bỏ 58 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã công bố tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thời thay thế bằng 30 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; bãi bỏ 25 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã công bố tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thời thay thế bằng 01 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

So với Bộ thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa (theo Luật Đất đai năm 2003); bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã giảm từ 58 thủ tục còn 30 thủ tục. Trong đó, đã đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 23 thủ tục hành chính từ 02 đến 10 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Việc giảm 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là do một số thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm có cùng nội dung đã rút gọn và nhập lại, nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết theo chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy vậy, có 01 thủ tục hành chính mới bổ sung là Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với Bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã giảm từ 25 thủ tục còn 01 thủ tục là Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bên cạnh việc tuân thủ những quy định mới theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014  của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính;  bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã tiếp tục thực hiện các quy định của tỉnh Khánh Hòa tại các văn bản: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 17/3/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các loại giấy tờ nhà, đất theo khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nay là Điều 100 Luật Đất đai năm 2013) áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 20/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/04/2009 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất.

Việc xây dựng bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là việc làm cấp thiết nhằm giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành ./.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa