Home Các số bản tin Những kết quả công tác nổi bật trong năm 2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử đất tỉnh Khánh Hòa.

Những kết quả công tác nổi bật trong năm 2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử đất tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Trong năm 2014, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Sau đây là những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được trong năm:

Công tác chuyên môn: đã trình cấp 3.313 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) (trong đó cấp mới: 1960 GCN, cấp đổi: 1353 GCN; chỉnh lý: 210 GCN), về diện tích đã trình cấp GCN lần đầu cho tổ chức được 4.189,98ha/4.058ha (đạt 103,25% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 25/02/2014). Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm trong đó thế chấp đã giải quyết xong 463 hồ sơ/463 hồ sơ đạt 100%, xóa đăng ký thế chấp đã giải quyết xong 241 hồ sơ/241 hồ sơ đạt 100%. Kê khai đăng ký cấp GCN đại trà theo Dự án VLAP: chốt số liệu các công trình kê khai đăng ký cấp GCN tại các phường Phước Hải, Phước Tân, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trung thuộc thành phố Nha Trang; tập trung đẩy mạnh tiến độ kê khai đăng ký cấp GCN đại trà theo Dự án VLAP tại các phường Cam Lộc, Cam Nghĩa và xã Cam Thành Nam thuộc thành phố Cam Ranh, đến nay đã kê khai trên 80% số thửa cần kê khai. Cung cấp thông tin đất đai cho 140 trường hợp của tổ chức và cá nhân. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2013; hoàn thiện Phương án và Kế hoạch kiểm kê đất đai và được UBND tỉnh phê duyệt; kết hợp với Chi cục Quản lý đất đai tổ chức tập huấn công tác kiểm kê đất đai theo yêu cầu cho các thành phần: địa chính xã, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Đơn vị tư vấn; đang chuẩn bị tài liệu, hồ sơ triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt; kết hợp kế toán Sở hoàn thiện việc lập Dự toán kinh phí kiểm kê đất đai đến 31/12/2014.

Chuyển 580 thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng ĐKQSDĐ các huyện cập nhật; nhập 597 hồ sơ cấp GCN QSDĐ, chỉnh lý biến động đất đai vào lưu trữ đúng quy định; hoàn thành xây dựng cơ sở địa chính thuộc tính của thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và đã tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính tập trung; chuẩn hóa bản đồ huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; hoàn thành việc tích hợp bản đồ địa chính của 27 xã phường thuộc thành phố Nha Trang, 08

Trong năm 2014, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Sau đây là những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được trong năm:

Công tác chuyên môn: đã trình cấp 3.313 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) (trong đó cấp mới: 1960 GCN, cấp đổi: 1353 GCN; chỉnh lý: 210 GCN), về diện tích đã trình cấp GCN lần đầu cho tổ chức được 4.189,98ha/4.058ha (đạt 103,25% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 25/02/2014). Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm trong đó thế chấp đã giải quyết xong 463 hồ sơ/463 hồ sơ đạt 100%, xóa đăng ký thế chấp đã giải quyết xong 241 hồ sơ/241 hồ sơ đạt 100%. Kê khai đăng ký cấp GCN đại trà theo Dự án VLAP: chốt số liệu các công trình kê khai đăng ký cấp GCN tại các phường Phước Hải, Phước Tân, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trung thuộc thành phố Nha Trang; tập trung đẩy mạnh tiến độ kê khai đăng ký cấp GCN đại trà theo Dự án VLAP tại các phường Cam Lộc, Cam Nghĩa và xã Cam Thành Nam thuộc thành phố Cam Ranh, đến nay đã kê khai trên 80% số thửa cần kê khai. Cung cấp thông tin đất đai cho 140 trường hợp của tổ chức và cá nhân. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2013; hoàn thiện Phương án và Kế hoạch kiểm kê đất đai và được UBND tỉnh phê duyệt; kết hợp với Chi cục Quản lý đất đai tổ chức tập huấn công tác kiểm kê đất đai theo yêu cầu cho các thành phần: địa chính xã, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Đơn vị tư vấn; đang chuẩn bị tài liệu, hồ sơ triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt; kết hợp kế toán Sở hoàn thiện việc lập Dự toán kinh phí kiểm kê đất đai đến 31/12/2014.

Chuyển 580 thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng ĐKQSDĐ các huyện cập nhật; nhập 597 hồ sơ cấp GCN QSDĐ, chỉnh lý biến động đất đai vào lưu trữ đúng quy định; hoàn thành xây dựng cơ sở địa chính thuộc tính của thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và đã tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính tập trung; chuẩn hóa bản đồ huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; hoàn thành việc tích hợp bản đồ địa chính của 27 xã phường thuộc thành phố Nha Trang, 08 xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn lên cơ sở dữ liệu địa chính tập trung; đã tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của 14 xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, xã Suối Hiệp thuộc huyện Diên Khánh.

Công tác đo đạc: hoàn thành đo đạc 853 công trình với diện tích 224.647,2 ha, đo vẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chi cục quản lý đất đai 01 công trình tại 102B Trần Phú, diện tích 142,9 m2; đo phục vụ công tác Thanh tra Sở TNMT tại khu dân cư nam Vĩnh Hải, diện tích 4.288,8 m2.

Công tác cải cách hành chính: triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản E-Ofice trong toàn thể viên chức và người lao động; tiếp tục duy trì hệ thống đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008; sửa lại Bộ thủ tục hành chính cho phù hợp với Bộ thủ tục hành chính do Bộ TNMT mới ban hành; xây dựng Kế hoạch triển khai cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hướng dẫn kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ tại huyện Vạn Ninh, Nha Trang và Cam Ranh.

Công tác thi đua khen thưởng: 77 công chức viên chức đạt lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giám đốc Sở TNMT đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân.

 xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn lên cơ sở dữ liệu địa chính tập trung; đã tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của 14 xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, xã Suối Hiệp thuộc huyện Diên Khánh.

Công tác đo đạc: hoàn thành đo đạc 853 công trình với diện tích 224.647,2 ha, đo vẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chi cục quản lý đất đai 01 công trình tại 102B Trần Phú, diện tích 142,9 m2; đo phục vụ công tác Thanh tra Sở TNMT tại khu dân cư nam Vĩnh Hải, diện tích 4.288,8 m2.

Công tác cải cách hành chính: triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản E-Ofice trong toàn thể viên chức và người lao động; tiếp tục duy trì hệ thống đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008; sửa lại Bộ thủ tục hành chính cho phù hợp với Bộ thủ tục hành chính do Bộ TNMT mới ban hành; xây dựng Kế hoạch triển khai cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hướng dẫn kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ tại huyện Vạn Ninh, Nha Trang và Cam Ranh.

Công tác thi đua khen thưởng: 77 công chức viên chức đạt lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giám đốc Sở TNMT đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân.

Phạm Thị Nhung - TTCNTT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa