Home Các số bản tin Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường năm 2014.

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường năm 2014.

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:

Lĩnh vực quản lý đất đai:

Về kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) ở các cấp: Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 cho 04 đơn vị (Thị xã Ninh Hòa; Huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh) đến nay công tác Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt 8/8 đơn vị đạt 100% kế hoạch.

Đối với  công tác lập quy hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị: đã tham mưu tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm 2020 (thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị)  cho 56 đơn vị gồm: Nha Trang: 27; Cam Ranh: 9; Ninh Hòa: 8; Diên Khánh 6; Vạn Ninh: 2; Cam Lâm: 2; Khánh Vĩnh: 1; Khánh Sơn: 1; đạt 100% kế hoạch.

Việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện: đã tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015. Đã tổ chức thẩm định, hiện nay chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về công tác quản lý quy hoạch: Công tác xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất trồng lúa cần phải bảo vệ nghiêm ngặt đã được UBND tỉnh giao các địa phương thực hiện. Hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các khu vực nhỏ lẻ trong khu dân cư có diện tích dưới 02 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được duyệt và các dự án đã có chủ trương trước ngày Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ có hiệu lực.

Phối hợp với các địa phương tổng hợp danh sách các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong năm 2015 để tham mưu cho UBND tỉnh trình Hộ đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 với tổng số 783 dự án với tổng diện tích là 9.073 ha thuộc đối tượng thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 281 dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với tổng diện tích là 359,7 ha.

Về công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính: Đã thực hiện nghiệm thu công trình đo đạc lập bản đồ địa chính tại xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang; xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh; xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

Tổ chức thực hiện công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa với diện tích: 2429,2 ha; xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh với diện tích 1481ha; hiện 02 xã trên đang tiến hành kê khai đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất.

Đã triển khai vốn sự nghiệp địa chính tại 03 xã, phường: Ninh Đa, Ninh Tây, Ninh An, thị xã Ninh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt TKKT-DT.

Hoàn thành công trình bóc tách đất lâm nghiệp trên địa bàn: huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa với diện tích: 3.457 ha, cắm 292 mốc ranh giới; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất giao cho địa phương để tổ chức thực hiện giao đất cho đồng bào dân tộc nghèo thiếu đất sản xuất theo Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành đo đạc 853 công trình với diện tích 224.647,2 ha.

Về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sở đã tập trung giải quyết 157/168 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt 93%  (trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết: giao đất 59 hồ sơ với diện tích là 325,4 ha ; thuê đất 68 hồ sơ  với diện tích 449,5 ha; chuyển  mục đích sử dụng đất 19 hồ sơ  với diện tích 32,7 ha;  gia hạn sử dụng đất 08 hồ sơ  với diện tích 8,6 ha; hồ sơ thu hồi đất 01 hồ sơ  với diện tích 0,6 ha và hồ sơ cho thuê mặt nước 02 hồ sơ với diện tích 4,2 ha);  2.551/2.607 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận QSD đất; 463/463 hồ sơ đăng ký thế chấp; 241/241 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Về tiến độ cấp giấy Giấy chứng nhận QSD đất: Trong năm 2014 (tính đến hết tháng 11/2014) tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh đạt: 16.611,19 ha/20.889,18 ha so với kế hoạch năm đạt 79,52%.

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) trên toàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 11/2014: tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận là 309.404,16 ha /330.938,35 ha tổng nhu cầu cần cấp đối với 5 loại đất chính đạt 93,5% diện tích cần cấp giấy.

Công tác kê khai, đăng ký câp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP: Tổng toàn Dự án đến ngày 26/12/2014: Đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN – 2000 được 48.314 ha/44.814 ha đạt 108%. Công tác kê khai đăng ký: Đã kê khai 297.494 thửa / 344.246 thửa theo hợp đồng đạt 86%. Đã họp xét thẩm định 235.531 thửa/281.282 thửa kê khai đăng ký đạt 84%. Đã in 189.403 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 90% so với thửa đất đủ điều kiện, đã ký 182.471 Giấy chứng nhận đạt 96% so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã in.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Chuyển 580 thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện cập nhật; nhập 597 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động thông tin đất đai vào lưu trữ đúng quy định. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thuộc tính của thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) và thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và đã tích hợp cơ sở dữ liệu tập trung. Đã tích hợp cơ sở dữ liệu đại chính của 27 xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, xã Suối Hiệp huyện Diên Khánh.

Công tác Giá đất - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết 346/349 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đã tổ chức tập huấn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố và các Ban Quản lý Dự án về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư theo Luật đất đai 2013; Tập huấn công tác điều tra giá đất 2015 cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xa, thành phố và cán bộ địa chính phường, xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra và xây dựng bảng giá đất 2015 của tỉnh ổn định 5 năm. Thực hiện báo cáo tổng kết công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư toàn tỉnh năm 2013; báo cáo số liệu của Dự án mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) đầy đủ và kịp thời cho Bộ Giáo thông Vận tải và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, bảng giá đất năm 2015 của tỉnh và ổn định 5 năm đã được UBND tỉnh phát hành. Quy định về bồi thường hỗ trợ theo Luật Đất đai năm 2013 đã được UBND tỉnh thông qua và phát hành.

Công tác về phát triển quỹ đất:

Trong năm 2014, tổng số tiền bán đấu giá QSD đất đã thu được 138,5 tỷ đồng vượt so với kế hoạch năm 2014 là 115% (đã nộp ngân sách nhà nước 138,5 tỷ đồng).

Tiếp tục rà soát lại các hợ đồng cho thuê quỹ đất nhàn rỗi và hợp đồng bảo vệ các khu đất; thực hiện các dự án, khu quy hoạch, khu tái định cư.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học và Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ban hành quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh). Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Luật bảo vệ môi trường năm 2014 cho cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường cho cấp huyện và các doanh nghiệp.

Đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 52/64 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 3/5 đề án đề án cải tạo phục hồi môi trường; 18/32 đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 1/3 hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Đối với các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường trong năm 2014 tổng cộng có 58 nhiệm vụ: trong đó đã phê duyệt 44/44 nhiệm vụ thường xuyên với tổng số tiền là 8.086.695.293 đồng/8.551.525.000 đồng; hiện đã nghiệm thu 7/44 nhiệm vụ với tổng kinh phí giải ngân là 628.512.000 đồng; đối với nhiệm vụ phức tạp có tổng cộng 14 nhiệm vụ trong đó có 11 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước qua (đã phê duyệt 2/11 nhiệm vụ chuyển tiếp và đã nghiệm thu 6/11 nhiệm vụ chuyển tiếp) và 03 nhiệm vụ mới của năm 2014, hiện đã phê duyệt đề cương và kinh phí.

Công tác xử lý chất thải nguy hại: cấp sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 64 cơ sở; xử lý số liệu của 257 báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

Công tác kiểm soát ô nhiễm: hướng dẫn thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường cho 114 cơ sở đã kiểm tra hơn 150 doanh nghiệp và xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các doanh nghiệp lớn như: Công ty Dệt Nha Trang, Công ty Cổ phần Giấy Đại Đông, Công ty nguyên liệu thuốc lá, Cụm công nghiệp Đắc Lộc, khu công nghiệp Suối dầu (của các ngành: Xây dựng, Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Y tế, Công nghiệp; Nông nghiệp và Giao thông vận tải).

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: tính đến hết ngày 31/12/2214, tổng số tiền thu  phí báo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là: 787.889.865 triệu đồng.

Ký quỹ phục hồi môi trường: Tổng số tiền ký quỹ bảo vệ môi trường năm 2014 đã thu của 16 Dự án tính đến ngày 30/11/2014 là: 619,9 triệu đồng.

Về công tác quan trắc môi trường: đã hoàn thành kế hoạch hoạt động quan trắc môi trường không khí; nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm và đánh giá môi trường thông qua phương pháp quan trắc sinh học, vị trí, tần suất theo kế hoạch nhiệm vụ năm 2014. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường đã tiến hành việc áp dụng QA/QC trong việc lấy và phân tích mẫu môi trường.

Hoàn thành Báo cáo thông tin môi trường năm 2014 (kết quả quan trắc năm 2013); đảm bảo vận hành và lập báo báo kết quả quan trắc hàng tháng của trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và đã tiến hành sửa chữa 01 modul NOx và bộ lưu điện của Trạm.

Duy trì hoạt động và quản lý tốt Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, phòng thí nghiệm đã đánh giá và phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 được Văn phòng công nhận chất lượng cấp giấy chứng nhận Mã số VILAS 742.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

Tố chức tập huấn truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước) cho cán bộ quản lý nhà nước cấp xã, phường, thị trấn cho 7 huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện trám lấp giếng khoan, giếng đào theo kết quả năm 2013 của đề án nhiện nhiệm vụ “Điều tra giếng khoan, giếng đào sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT”.

Đã tiếp nhận, xử lý 31 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước: trong đó có 02 hồ sơ từ năm 2013 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết 31/31 hồ sơ.

Tham mưu UBND tỉnh Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trình UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa. Dự thảo Trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Môi trường thế giới ứng phó Biến đổi khí hậu năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản:

Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, xử lý 33/33 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản: trong đó trình UBND tỉnh phê duyệt 21/26 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 105,8 tỷ đồng và trong năm 2014 đã thu được số tiền là 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò 05 khu vực khoáng sản đá làm Vật liệu xây dựng; 02 khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; 03 doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nước khoáng nóng.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2014 đối với 19 doanh nghiệp; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương kiểm tra 18 doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến đá granit; 05 doanh nghiệp đề nghị xuất khẩu đá làm Vật liệu xây dựng thông thường và 03 doanh nghiệp đề nghị xuất khẩu cát nhiễm mặn; phối hợp với Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động thăm dò, khai thác nước khoáng đối với 11 mỏ nước khoáng của 08 doanh nghiệp và kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đối với 08 mỏ khoáng sản của 06 doanh nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh, trình HDND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014; ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015; Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2014; Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 về việc công bố bổ sung 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoáng sản địa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 27/12/2014về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu xét nghiệm và kết luận định danh các mẫu khoáng sản dạng sét bùn, thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; báo cáo tình hình quản lý, khai thác, sử dụng nước khoáng thiên nhiên; tình hình thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh giảm 1/3 thời gian giải quyết hồ sơ đối với 15 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản mới ban hành theo kế hoạch năm 2014 cho các doanh nghiệp và cán bộ Sở ngành và địa phương.

Đánh giá chung, toàn ngành đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2014, đồng thời thực hiện đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương giao, một số lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, phát triển quỹ đất, quan trắc tài nguyên môi trường, quản lý khoáng sản… hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Nguyễn Thị Hồng - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa