Home Các số bản tin Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở TNMT.

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở TNMT.

Email In PDF.

Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành kế hoạch CCHC chung của Sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; làm cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch CCHC đầu năm và 6 tháng cuối năm 2014. Qua một năm thực hiện, Sở TNMT đã đạt được những kết quả nổi bật về CCHC như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền pháp luật:

Năm 2014, Sở được UBND tỉnh giao tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết và 07 Quyết định; Sở đã hoàn thành, trình HĐND tình ban hành 02 Nghị quyết, UBND tình ban hành 02 Quyết định, đang trình 02 dự thảo quyết định. Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về Khoáng sản, Đất đai, Tài nguyên nước, Biển và hải đảo cho các cán bộ chuyên môn của Sở, các ngành có liên quan, phòng TNMT và Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thị xã, thành phố.

2. Công tác rà soát thủ tục hành chính:

Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bãi bõ 11 thủ tục hành chính về Tài nguyên nước đồng thời thay thế bằng 13 thủ tục hành chính mới theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố bổ sung 02 thủ tục hành chính về Lĩnh vực Khoáng sản – địa chất theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh quy định thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối trên địa tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị công bố thay thế 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; đề nghị công bố thay thế 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và đề nghị công bố thay thế 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đề nghị công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan

Sở đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 2008; ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2014 của Sở. Các lĩnh vực được tiếp tục duy trì gồm: đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường. Hiện nay, Sở đang tiếp tục duy trì HTQLCL tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất, xây dựng mới hệ thống QLCL tại Chi cục Quản lý đất đai. Đến nay, Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường đã ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, đến nay có 53 thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện tại Bộ phận “một cửa”. Đã vận hành sử dụng Bộ phần mềm “một cửa” từ Quý II/2014. Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25 tháng 11 năm 2014, toàn Sở đã giải quyết được 3399/3459 hồ sơ đối với các lĩnh vực, đạt 98,26 % hồ sơ phải giải quyết; trong đó có 64,90 % hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 33,90 % hồ sơ giải quyết đúng  hẹn và 1,20 % hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

Sở đã sắp xếp, bố trí 07 cán bộ học Cao học; 05 cán bộ học lớp Cao cấp chính trị - Hành chính, 06 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) chương trình chuyên viên chính; 13 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 16 công chức học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức.

6. Thực hiện các quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm lai chức danh Phó Giám đốc Sở đối với đ/c Vũ Xuân Thiềng. Làm thủ tục bổ nhiệm: Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Khoáng sản – Địa chất, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Biển -  Hải đảo,  Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phó Chánh văn phòng Sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển -  Hải đảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNMT, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TNMT, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Phó trưởng Phòng Nước – KTTV.

7. Về thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết các thủ tục hành chính:

Sở đã thống kê và lập danh sách 52 thủ tục hành chính có thể thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết nếu các tổ chức, cá nhân yêu cầu, niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính, Phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ tại bộ phận “một cửa”. Đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai.

8. Về giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3:

Sở đã lập danh mục 16 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3; ban hành kế hoạch lộ trình tin học hóa dịch vụ công trực tuyến. Đã thực hiện đưa 04 thủ tục hành chính công lên mạng Internet.

9. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính mới về lĩnh vực Tài nguyên nước, trong đó có 13/13 thủ tục hành chính giảm 1/3 thời gian giải quyết; đề xuất cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết đối với 15/15 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản, 4/9 thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, 24/41 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và 5/5 thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển, hải đảo./.

 Nguyễn Duy Đức - VPS 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa