Home Các số bản tin Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010 - 2015.

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010 - 2015.

Email In PDF.

Năm năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới phương pháp lãnh đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Những kết quả đạt được chứng tỏ sự trưởng thành, vượt qua khó khăn, tạo tiền đề để Đảng bộ xây dựng và phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 42 Đảng viên (10 dự bị), sinh hoạt tại 3 chi bộ (trên tổng số 12 đơn vị trực thuộc). Đến nay, toàn Đảng bộ có 110 đảng viên (trong đó có 89 đảng viên chính thức, 21 đảng viên dự bị, 38 đồng chí đảng viên nữ), sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành gồm 11 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa là một sở đa ngành, đa lĩnh vực có 05 phòng, 03 Chi cục và 05 đơn vị sự nghiệp; tính đến hết ngày 15/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở tổng cộng là 624 người.

Đảng viên thuộc Đảng bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phần lớn đội ngũ đảng viên có trình độ đại học và trên đại học. Cán bộ chủ chốt tại các đơn vị đều có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc được giao.

Tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động và có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối.

Công tác cán bộ được quan tâm tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai. Số lượng công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc tăng nhanh do nhu cầu công việc; công chức, viên chức mới tuyển dụng phần lớn là người ngoài đảng, chưa được rèn luyện, học tập trong môi trường tập thể.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được xem là công tác trọng tâm, xuyên suốt cả quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, là yếu tố dẫn đến thành công trong công tác lãnh đạo toàn diện trong đơn vị.

Đảng bộ đã tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị BCH TW khóa XI, các Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các Nghị quyết, các Đề án của Đảng ủy Khối nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những quan điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội. Số lượng học tập Nghị quyết luôn đạt 100% đối với đảng viên, 98% đối với công chức, viên chức.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Sở chú trọng định hướng công tác tư tưởng gắn với tình hình, sự kiện quan trọng trong tỉnh, trong nước, trên thế giới theo chỉ đạo của cấp trên. Nhất là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trực thuộc triển khai kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ và các Cấp ủy chi bộ đã chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua hoạt động của ngành; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đảng ủy xác định việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện thường xuyên và lâu dài nên đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng  ủy đã lập kế hoạch triển khai đến các chi bộ và các tổ chức Công đoàn, Thanh niên và các đơn vị; các chi bộ và các đơn vị đã tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả  thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính Trị cho thấy, đảng viên và quần chúng đã tích cực hưởng ứng, thể hiện thái độ nhiệt tình, đúng đắn trong quá trình giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân; luôn ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả trong công tác, dịch vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức luôn được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Hàng năm đều cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp chính trị cao cấp, trung cấp, bồi dưỡng phát triển đảng, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ đã cử 18 cán bộ học cao cấp chính trị, 36 cán bộ học trung cấp chính trị; bồi dưỡng cảm tình đảng 111 quần chúng, bồi dưỡng cho đảng viên mới 46 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Sở và các cấp ủy Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Đề án. Qua thực hiện Đề án nhận thấy hầu hết các Chi bộ đã có chuyển biến tích cực, tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 mỗi tháng, số lượng đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 90% đến 100% . Ngoài ra các Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua sơ kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cấp trên khen 01 tập thể và 01 cá nhân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 phấn đấu kết nạp ít nhất 35 đảng viên mới. Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết và trên cơ sở có bổ sung nguồn quần chúng tại các đơn vị, Đảng bộ đã đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới tăng thêm 17 đồng chí (phát triển 52 đảng viên mới trong toàn nhiệm kỳ). Đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ là 110 đồng chí (đã phát triển được 64 đồng chí).

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội đúng quy định, đạt kết quả tốt. Đại hội các chi bộ đã bầu cấp ủy mới đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả sau:

Lập thủ tục bổ nhiệm lại tất cả các đ/c Lãnh Đạo Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 31 cán bộ trưởng phó phòng, Trưởng phó các Chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 56 cán bộ trưởng phó phòng trực thuộc các Chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Đã trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở cho 02 đồng chí, Phó Giám đốc Sở 10 đồng chí.

Đã phối hợp với Ban giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phó phòng, trưởng phó các Chi cục và đơn vị thuộc Sở là 47 đ/c.

Về công tác đào tạo: Trong nhiệm kỳ đảng bộ có 01 chuyên viên cao cấp, 19 đ/c được cử đi học lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính; 37 đ/c được cử đi học lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên; 01 đ/c đang làm nghiên cứu sinh; 18 đ/c đang học Cao học; 21 đ/c thạc sỹ và đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sỹ.

Đảng ủy đã cử 9 đồng chí cấp ủy viên tham dự lớp bồi dưỡng về Công tác Đảng và 7 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở do Đảng ủy Khối tổ chức.

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kiểm tra và giám sát 7 chi bộ và trên 30 đảng viên, qua kiểm tra các chi bộ và đảng viên đều thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Điều lệ Đảng, các chi bộ thực hiện tốt việc giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện Nghị quyết của chi bộ, không có trường hợp nào phải xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, tố cáo đối với Đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng bộ.

Đảng ủy chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng phương thức hoạt động cụ thể thiết thực, có chương trình, biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức. Đảng ủy đã chỉ đạo các Đoàn thể tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định. Trong các năm qua các Đoàn thể luôn được cấp trên đánh giá xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Nguyên nhân của những kết quả đạt được

Đảng bộ được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối và Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

Xây dựng cấp ủy chi bộ trực thuộc vững mạnh, có bản lĩnh, bảo đảm sức chiến đấu của chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, qua đó nắm bắt được những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và giữ vững kỷ cương kỷ luật trong đảng.

Những hạn chế, khuyết điểm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc còn bị động; nắm bắt tư tưởng các đảng viên tại các Chi bộ và đối tượng mới tuyển dụng chưa sâu sát, kịp thời. Công tác chuyên môn nhiều, các đảng viên tham gia công tác đoàn thể phần lớn là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian để tổ chức hoạt động cụ thể phong phú hơn. Trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan vẫn còn một số nhiệm vụ chậm triển khai theo yêu cầu của cấp trên.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo của Đảng ủy có lúc chưa kịp thời. Năng lực của đảng viên trong công tác tư tưởng còn nhiều hạn chế. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của Đảng viên đặc biệt là các đảng viên mới ở một số Chi bộ còn hạn chế, né tránh, ngại phát biểu… Kinh nghiệm hoạt động xây dựng đảng của Cấp ủy Chi bộ chưa nhiều.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở TNMT, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, xây dựng Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ đã nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối và Tỉnh ủy, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của Sở TNMT.

Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ và các tổ chức Đoàn thể, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, tính tiên phong để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các Đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Sở TNMT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, tiếp tục duy trì sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ theo Nghị quyết và các chủ trương, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nhằm chung sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Đảng viên tiên phong gương mẫu trong hoạt động, công tác.

Tham mưu kịp thời, có hiệu quả đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường.

Tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh ủy, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy, chi ủy phối hợp với Ban giám đốc Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm của các đơn vị và toàn Sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Phấn đấu trong toàn nhiệm kỳ: 100% chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Hằng năm có trên 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hạn chế đến mức thấp nhất số đảng viên yếu kém.

Kết nạp đảng trong toàn nhiệm kỳ: ít nhất 40 Đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và các đảng viên; ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm; thực hiện kiểm tra trên 50% đảng viên tại các Chi bộ, tất cả chi bộ đều được kiểm tra, giám sát ít nhất một lần. Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong Đảng đạt 80 % trong từng năm. Kịp thời tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc; cơ quan đạt cơ quan văn hóa.

Tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Thường xuyên nắm sát tình hình quốc tế, các sự kiện nổi bật của đất nước để đề ra các chủ đề, trọng tâm công tác tư tưởng.

Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng Đảng viên, quần chúng, tăng cường đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Đảng bộ phối hợp với Ban giám đốc tiếp tục lãnh đạo công tác tổ chức sắp xếp các phòng, đơn vị nhất là các đơn vị mới thành lập hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đồng thời chỉ đạo thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm lại cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự thủ tục quy định; tiếp tục việc cử cán bộ đi học lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo chuẩn hóa cán bộ theo đúng chức danh.

Chủ động đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm theo các chuyên đề, kịp thời tiến hành kiểm tra các Chi bộ, Đảng viên kể cả cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo khiếu nại đối với Đảng viên, tổ chức Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với Đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các đoàn thể. Chỉ đạo các đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Hàng năm các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng Điều lệ và các quy định của Đảng, Nghị quyết của đảng ủy cấp trên tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Làm tốt công tác phát triển Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và Chi bộ đối với các Chi bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ để chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nguyễn Thị Lan - Thanh tra Sở

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:29 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa