Home Các số bản tin Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2015.

Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2015.

Email In PDF.

Ngày 11/02/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2015 tại Quyết định số 69/QĐ-STNMT với mục tiêu là tiếp tục tập trung xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tình về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở TNMT và UBND cấp huyện; đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm “một cửa” và phần mềm điện tử quản lý văn bản E-OFICE. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1.  Về cải cách thể chế, thủ tục hành chính:

Tiến hành rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc và các quy chế điều hành khác; hợp lý hóa sự phân công và phối hợp trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để gián đoạn quá trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

Tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường (xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã).

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian và quy trình phối hợp giải quyết thủ tục theo chỉ đạo của UBND tại Thông báo số 540/TB-UBND, 587/TB-UBND của UBND tỉnh, tập trung đối với các lĩnh vực liên quan nhiều và trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính, phục vụ cho việc cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện chính sách. Việc tổ chức tiếp nhận và kết quả xử lý phải công bố công khai trên Cổng thông điện tử của tỉnh, trang (cổng) thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương và trả lời kịp thời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nếu phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản.

Rà soát, đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng tin học từ mức độ 3 trở lên theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố công khai danh mục thủ tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, bổ sung cập nhật kịp thời, thường xuyên đối với danh mục thủ tục và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục triển khai phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại tất cả các phòng, đơn vị có thủ tục hành chính.

Công bố công khai danh mục hồ sơ đã tiếp nhận và tình trạng hồ sơ (đã hợp lệ, đầy đủ hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, nội dung, tài liệu cần điều chỉnh, bổ sung), danh mục hồ sơ đã giải quyết kèm theo kết quả đã giải quyết (giấy phép, văn bản thẩm định, quyết định phê duyệt, giấy chứng nhận,…) để phục vụ việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân và xác minh thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan.

Tham mưu  UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL: Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; Quyết định ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh  Khánh Hòa; Quyết định thay thế Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh; Quyết định thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND  ngày 04/7/2012   của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy định thủ tục cấp phép khai thác đá chẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính:

Công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Triển khai rà soát, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, thay thế Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở về lĩnh vực Đất đai và Khoáng sản, môi trường, biển - hải đảo.

Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở.

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ và nghe phản ánh về thái độ tiếp đón, giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

3. Triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại:

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tăng tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nhân sự, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ; trong đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; thực hiện bàn giao, tiếp nhận các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, trình UBND tỉnh Đề án kiện toàn tổ chức Phát triển quỹ đất.

Triển khai kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức năm 2015.

5. Về cải cách tài chính công:

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các cấp ngân sách địa phương; thực hiện điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho phù hợp thực tế khi ngân sách có tăng thu.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính:

Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất; xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Biển – Hải đảo.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa