Home Các số bản tin Chấn chỉnh công tác đo đạc, thẩm định Trích đo địa chính.

Chấn chỉnh công tác đo đạc, thẩm định Trích đo địa chính.

Email In PDF.

Để thực hiện công tác đo đạc và bản đồ thống nhất, đúng quy định và thực hiện công tác thẩm định công trình đo đạc theo Quy trình ISO 9001:2008, Sở Tài nguyên và Môi trường(TNMT) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về chuyên môn, tổ chức tập huấn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số đơn vị, tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ vẫn chưa thực hiện đúng quy trình, quy phạm, dẫn đến một số khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy nhưng vẫn thực hiện đo mới lại bản trích đo địa chính thửa đất, khu đất mặc dù thửa đất không có biến động(chỉ do sai số giữa hai lần đo đạc) gây tốn kém vô ích và khó khăn trong việc chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính.

Hiện nay, về cơ bản 06 huyện, thị xã, thành phố đã có bản đồ địa chính được thành lập theo Hệ tọa độ VN2000(dự án VLAP), ngoài ra một số xã, phường tại 02 huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa cũng đã có bản đồ địa chính Hệ tọa độ VN2000(nguồn vốn sự nghiệp). Theo quy định tại điểm 5, Điều 3 “Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai”(Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về bản đồ địa chính). Do vậy, để thực hiện việc trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất đúng quy định, nhằm chấn chỉnh công tác đo đạc, thẩm định Trích đo địa chính, Sở TNMT đã yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác đo đạc, đơn vị thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất thực hiện nghiêm các quy định, cụ thể:

Trước khi thực hiện công tác đo đạc lập bản Trích đo địa chính thửa đất, khu đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất, yêu cầu các đơn vị đo đạc phải liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để được cung cấp thông tin về thửa đất(phiếu cung cấp thông tin), từ đó mới xác định có phải đo đạc lại, đo chỉnh lý, đo bổ sung các thông tin còn thiếu mà bản đồ địa chính được thành lập chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trường hợp thửa đất không có thay đổi thì không yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đo đạc lại, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích lục thửa đất để phục vụ cấp GCNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc thực hiện trích đo địa chính thửa đất, mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất phải thực hiện theo quy định tại các điểm 5, 6 Điều 3, điểm 7 Điều 5, Điều 18, Điều 21 và điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính.

 Trọng Tuệ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa