Home Các số bản tin Triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 107/VP.UBND ngày 22/01/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển văn bản của Công ty TNHH Thành Đạt với nội dung đề nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh) địa bàn huyện Cam Lâm. Qua kiểm tra hồ sơ hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có ý kiến báo cáo UBND tỉnh như sau:

Tình hình triển khai thực hiện dự án

Ngày 10/7/2009, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 nhà đầu tư (gồm: Công ty TNHH Thành Đạt, Công ty Cổ phần tập đoàn vốn Quantum và Taidis Investment Ino) đầu tư dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại lô đất D1, X1A, X1B thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Tuy nhiên, do nhà đầu tư vi phạm Khoản 2 Điều 64 Luật Đầu tư và chưa thực hiện hiện ký quỹ đảm bảo tiến độ dự án, do vậy ngày 25/11/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại lô đất D1, X1A, X1B thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ngày 8/01/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBND Kết luận về việc thành lập pháp nhân mới triển khai dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, nội dung cụ thể như sau:

+ Tại mục 1 của Thông báo số 06/TB-UBND: Công ty TNHH Thành Đạt và Công ty TNHH MTV đầu tư SCJC (liên danh Nhà đầu tư) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và yêu cầu ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước ngày 30/12/2014. Tuy nhiên, đến nay liên danh Nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp nhân để thực hiện dự án và chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, do vậy chủ trương chấp thuận dự án đương nhiên hết hiệu lực.

+ Tại mục 3 của Thông báo số 06/TB-UBND: UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép thành lập pháp nhân mới liên danh giữa Công ty TNHH Thành Đạt và ông Sergey Chemarda (thay mặt Nhà đầu tư: Cam Ranh Flowers Resorts) để đầu tư dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại lô D1, X1-Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

 

 

Việc tiếp tục triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Từ tình hình thực hiện dự án nêu trên cho thấy: đến thời điểm hiện nay, pháp nhân cũ để thực hiện dự án này không còn giá trị pháp lý (đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư); pháp nhân mới chưa được thành lập nên không có cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với dự án theo Luật Đất đai năm 2003.

Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai hiện hành:

+ Dự án này không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 và không thuộc Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

+ Dự án không thuộc danh mục dự án đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 và Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014.

+ Dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 01/7/2014 để xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

Vì vậy, để thực hiện công tác bồi thường, GPMB thì Nhà đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án theo Điều 193 Luật đất đai năm 2013.

Trần Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa