Home Các số bản tin Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường quý I năm 2015.

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường quý I năm 2015.

Email In PDF.

Một số kết quả công tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quý I năm 2014 như sau:

Lĩnh vực quản lý đất đai:

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Trong quý I năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tiếp nhận 58 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 10 dự án từ năm 2014 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết, trình UBND tỉnh 46/58 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, còn 10 dự án trong thời hạn giải quyết.

Tiếp nhận 512 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đã trình UBND tỉnh: ký 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường: ký 3.063 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết 134 hồ sơ đăng ký thế chấp, 275 hồ sơ chỉnh lý biến động thông tin đất đai; 148 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp.

Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đo đạc bản đồ:

Về Công tác quy hoạch: Góp ý các Đồ án quy hoạch, dự án đầu tư; thiết kế cơ sở; cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho 52 dự án; khảo sát, góp ý thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư cho 10 dự án/công trình.

Về công tác đo đạc và bản đồ: Kiểm tra bản đồ trích đo 49 công trình; hoàn thành đo đạc 66 công trình với tổng diện tích 404,61 ha; Kiểm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán 01 công trình.

Công tác kê khai, đăng ký câp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP: Tổng toàn Dự án tính đến  hết ngày 05/3/2015: Đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN – 2000 được 48.314 ha/44.955 ha đạt 108%. Công tác kê khai đăng ký: Đã kê khai 285.810 thửa/ 372.354 thửa theo hợp đồng đạt 77% so với thửa thực tế là 345.096 thửa đạt 83%. Đã họp xét thẩm định 243.119 thửa/285.810 thửa kê khai đăng ký đạt 85%. Đã in 194.919 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 93% so với thửa đất đủ điều kiện, đã ký 190.007 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97% so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã in.

Công tác về giá đất- bồi thường, hỗ trợ tái định cư:  trong quý I năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết 64/72 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. (hỏi thêm tú anh)

Tập huấn chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Công tác về phát triển quỹ đất: Tiếp tục quảng cao, lập phương án bán đấu giá QSD đất tại Khu biệt thự Đường Đệ, khu đô thị mới Vĩnh Hòa và khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang trình UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến thời gian tổ chức đấu giá vào tháng 4/2015.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Trong quý I năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 45 báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; 05 đề án đề án cải tạo phục hồi môi trường; 44 đề án bảo vệ môi trường chi tiết; nghiệm thu 04 nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp moi trường, thẩm định đề cương cho 01 nhiệm vụ.

Công tác xử lý chất thải nguy hại: cấp sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 09 cơ sở; tiếp nhận báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 83 chủ nguồn thải.

Công tác kiểm soát ô nhiễm: tiếp nhận báo cáo kiểm soát ô nhiễm cho 113 cơ sở của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: đến hết ngày 28/2/2015 đã đã thu được 90.092.239 triệu đồng.

Ký quỹ phục hồi môi trường: đã thu 02 dự án với tổng số tiền là: 22.710.319 đồng.

Về công tác quan trắc môi trường:

Tiếp tục hoạt động QA/QC trong quan trắc môi trường, công tác thu và phân tích mẫu (monitoring) định kỳ; quan trắc môi trường nước mặt, quan trắc môi trường nước biển ven bờ; lập báo cáo định kỳ kết quả của trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại làng trẻ SOS Nha Trang; vận hành trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Làng trẻ SOS Nha Trang. Duy trì hoạt động và quản lý tốt Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, phòng thí nghiệm đã đánh giá và phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 được Văn phòng công nhận chất lượng cấp giấy chứng nhận Mã số VILAS 742.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

Đã tiếp nhận, xử lý 12 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước: trong đó tiếp nhận trong năm 2015 là 05 hồ sơ và 07 hồ sơ từ năm 2014 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết 3/12 hồ sơ.

Đề nghị các sở, ngành báo cáo việc tình hình thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của BCH TW Đảng; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của BCH TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản:

Trong quý I năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và trình UBND tỉnh 06 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 01 hồ sơ đề nghị cấp giây phép khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp; 01 hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian thu hồi, vận chuyển đất san lấp; 01 hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và 01 hồ sơ đề nghị thu hồi, vận chuyển cát san lấp trong dự án.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/2/2015 về việc thành lập Hội đồng thẩm định thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2015; Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ban hành Quyết định về thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản cát làn vật liệu xây dựng thông thường trên sông Cái, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014; kết quả thực hiện định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh.

Nguyễn Thị Hồng - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa