Home Các số bản tin Kiểm tra xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

Kiểm tra xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

Email In PDF.

Ngày 22/01/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 20 m3/ngày đêm xử lý nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco tại cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 19/BC-NL ngày 03/12/2014 và lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý gửi đi phân tích. 

Kiểm tra thực tế HTXL nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

Kiểm tra thực tế HTXL nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

Căn cứ biên kiểm tra và kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác nhận Công ty đã hoàn thành hệ thống XLNT công suất thiết kế 20 m3/ngày đêm vận hành ổn định với quy trình xử lý được trình bày theo hồ sơ đã đăng ký.

Theo đó, Sở yêu cầu Cổng ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây: Vận hành thường xuyên hệ thống XLNT theo đúng thiết kế, đảm bảo các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện giám sát chất lượng nước thải sau xử lý định kỳ theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất 3 tháng/lần, thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Sunfua; Lập nhật ký theo dõi vận hành hệ thống XLNT, bao gồm các thông số chi phí điện năng, hoá chất, vật tư, nhiên liệu và những biến động bất thường xảy ra, xuất trình cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời khi có bất kỳ sự cố môi trường hay trục trặc nào xảy ra và báo về Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan khác để được hỗ trợ; Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ  môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vũ Ngọc Quân - CCBVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:17 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa