Home Các số bản tin Tình hình thực hiện công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Tình hình thực hiện công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Kế thừa công tác lưu trữ bảo quản tài liệu đất đai của Trung tâm Lưu trữ Địa chính được thành lập từ tháng 6 năm 1998 trực thuộc Sở Địa chính. Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác, sử dụng có nhiều đổi mới. Tài liệu hình thành trong quá trình quản lý ngành tài nguyên và môi trường sau khi kết thúc công việc được đưa về kho lưu trữ số hóa, lưu trữ, cung cấp thông tin đúng quy định.

Thực hiện Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã có những kết quả khả quan như:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 233/QĐ-STNMT ngày 09/8/2013 về việc ban hành Quy chế giao nộp, cập nhật, quản lý và khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Sở; Dự thảo đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường và phần mềm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức thực hiện cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường qua hệ thống phần mềm “Một cửa” cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu..v.v...

Năm 2014, Sở đã xây dựng Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 31/3/2014). Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn các quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện và các phòng, đơn vị thuộc Sở; khảo sát, lập danh mục và tiếp nhận dữ liệu TNMT (có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hình thành từ năm 2014 trở về trước) tại Sở Xây dựng, 08 Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện thuộc tỉnh và 13 phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về kho lưu trữ Trung tâm Công nghệ thông tin để lưu trữ, bảo quản, để từ đó thực hiện việc cung cấp và chia sẻ dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Kết quả thực hiện Kế hoạch, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiếp nhận được hơn 60 loại dữ liệu giấy và số của 7 lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, địa chất – khoáng sản, môi trường, biển – hải đảo, đo đạc – bản đồ, thanh tra – kiểm tra; hoàn thành việc xây dựng Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và công bố Danh mục dữ liệu này lên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường vào đầu năm 2015; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu năm 2014 và rút kinh nghiệm xây dựng, thực hiện Kế hoạch thu thập dữ liệu cho những năm tiếp theo.

Năm đầu tiên triển khai thực hiện thu thập dữ liệu TNMT theo Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, cho thấy công tác quản lý dữ liệu tại cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang đã được bố trí kho lưu trữ bảo đảm về diện tích cũng như nhân lực thực hiện công tác lập, chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ, bảo quản và lập công cụ để tra cứu, sử dụng tài liệu tương đối tốt, các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố còn lại thì việc lưu trữ dữ liệu chưa đúng quy định, tài liệu vẫn trong tình trạng bó gói hoặc trong cặp 3 dây, chưa được xử lý và lập thành hồ sơ để quản lý tập trung.

UBND cấp huyện chưa triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu TNMT hàng năm ở cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND nên chưa tập hợp đầy đủ được các dữ liệu TNMT ở các cơ quan liên quan tại cấp huyện, vì vậy, việc thu thập dữ liệu TNMT trên địa bàn toàn tỉnh (do Sở TNMT triển khai) còn rất hạn chế.

Các dữ liệu về hồ sơ địa chính (bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký đất đai, giấy CNQSDĐ...) tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh và cấp huyện đang được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VLAP; một số dữ liệu như hồ sơ cấp phép các lĩnh vực đo đạc bản đồ, khoáng sản địa chất, tài nguyên nước…do phục vụ thường xuyên công tác quản lý của các phòng, đơn vị thuộc Sở nên vẫn quản lý và sử dụng tại các đơn vị.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên dẫn đến dữ liệu thu thập về kho lưu trữ Sở TNMT chưa được đầy đủ theo quy định; chưa tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Để công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, UBND cấp huyện cần quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chú trọng công tác quản lý dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, đầu tư kinh phí để xây dựng phòng, kho lưu trữ đảm bảo về diện tích, tiêu chuẩn kho chuyên dụng... và biên chế thực hiện công tác lưu trữ dữ liệu ở các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; triển khai xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu TNMT hàng năm, trong đó cần chú trọng việc thu thập dữ liệu TNMT ở các phòng thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đưa vào kho lưu trữ bảo quản và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng công cụ tra cứu nhằm đáp ứng việc khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin TNMT của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như yêu cầu của tổ chức, cá nhân; quan tâm tạo điều kiện phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu TNMT bằng các hình thức điều tra, khảo sát, tạo lập dữ liệu... được quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 10 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải nghiêm túc thực hiện việc giao nộp dữ liệu về Sở TNMT theo quy định tại Điểm d, Khoản 3 Điều 5 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND.

Nguyễn Thị Thu Hà - TTCNTT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa