Home Các số bản tin Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2015.

Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2015.

Email In PDF.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các phòng, đơn vị tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/2001/CT-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền và Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh. Ngày 03/03/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2015 như sau:

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả “một cửa”.

- Các phòng, các đơn vị triển khai kế hoạch rà soát các thủ tục hành chính và lập phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo các thủ tục hành chính được rút gọn thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết theo kế hoạch số 368/STNMT-VP ngày 13/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo các thủ tục hành chính được rút gọn về thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết. Trong đó tập trung rà soát Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 và Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

- Các phòng, các đơn vị tham gia Chương trình ISO 9001 2008 triển khai Kế hoạch thực hiện việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2015.

- Các phòng, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả lời các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, công dân theo tinh thần Chỉ thị số 09/-CT/TU ngày 20/02/2002 và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 09/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại.

- Thanh tra Sở tập trung giải quyết các đơn thư tồn đọng và phát sinh đúng quy định của pháp luật.

- Chi cục Quản lý đất đai phối hợp Văn phòng Đăng ký QSD đất tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về vấn đề liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức vào cuối Quý II năm 2015.

- BCH Công đoàn và BCH Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để giúp các cán bộ, công chức, viên chức có thời gian thư giãn, giao lưu học hỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp ốm đau, gia đình gặp khó khăn. Tham gia đóng góp các quỹ xóa đói giảm nghèo, vì tuổi thơ..v.v

Mai Việt Trinh

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa