Home Các số bản tin UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Ngày 19/3/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường  và Bộ Nộ i vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (thay thế Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008).

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ, Viễn thám;

- Phòng Giá đất – Bồi thường, tái định cư;

- Phòng Nước, Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu;

- Phòng Khoáng sản.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở;

- Chi cục Bảo vệ môi trường (có không quá 04 phòng);

- Chi cục Quản lý đất đai (có không quá 04 phòng);

- Chi cục Biển – Hải đảo (có không quá 03 phòng).

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa