Home Các số bản tin Nhu cầu sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Nhu cầu sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Email In PDF.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn (2011-2015) đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết  số 52/NQ-CP  ngày 10/4/2013. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng xong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2013 và làm cơ sở để thực hiện công tác về quản lý đất đai theo đúng quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/02/2015 thì đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Ngày 13/3/2015 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 1497/UBND-XDNĐ về việc cho phép tiến hành Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các Công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ nay đến năm 2020 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhằm xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 được chính xác, đảm bảo quỹ đất bố trí đủ cho các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, để đảm bảo số liệu thống nhất với cấp quốc gia theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công điện số 01/CĐ-BTNMT ngày 10/04/2015 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất  giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1221/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/06/2015 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo nhu cầu sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (đây là chỉ tiêu để thực hiện việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020). Theo đó,tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 là 522.798,25 ha, nhu cầu sử dụng đất của các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể như sau:


+ Đất nông nghiệp: 324.463 ha, cao hơn 500 ha so với số liệu đã phê duyệt tại nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013 của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa.

+ Đất phi nông nghiệp: 85.854 ha, thấp hơn 500 ha so với số liệu đã phê duyệt tại nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013 của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên nhân chủ yếu do điều chỉnh dãn thời gian xây dựng hồ thủy điện Sông Chò sang sau năm 2020 do chưa có vốn thi công, theo đó đất nông nghiệp tăng hơn 500 ha so với chỉ tiêu đã được phê duyệt do chưa chuyển sang làm hồ Sông Chò và tương tự, đất phi nông nghiệp thấp hơn 500 ha so với chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Ngoài ra, trong nội bộ đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp có nhiều sự điều chỉnh so với Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Chuyển đổi 794,45 ha đất quốc phòng vùng bán đảo Cam Ranh sang xây dựng khu đô thị sân Golf và giải trí Cam Ranh.

2. Chuyển đổi việc quy hoạch 450 ha đất quốc phòng dự kiến xây dựng sân bay tại Ninh An sang đất phi nông nghiệp khác (dự trữ phát triển để xây dựng sân bay sau năm 2020).

3. Chuyển đổi quy hoạch 140 ha đất khu công nghiệp Bắc Cam Ranh sang đất khu đô thị.

4. Bỏ quy hoạch một số cụm công nghiệp (CCN) và chuyển sang quy hoạch đất phi nông nghiệp khác (dự trữ phát triển cho nhu cầu phi nông nghiệp giai đoạn sau 2020): CCN Ninh Ích, CCN Ninh An, CCN Ninh Thọ - TX Ninh Hòa, điều chỉnh diện tích CCN Trạng É-Cam Lâm, CCN Diên Thọ-Diên Khánh.

5. Giảm đất phát triển hạ tầng 1.035 ha so với chỉ tiêu đã được phê duyệt do bỏ quy hoạch xây dựng hồ Sông Chò và chuyển diện tích đất văn hóa sang đất sinh hoạt cộng đồng và đất khu vui chơi giải trí công cộng.

6. Điều chỉnh tăng 10.500 ha diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên cũng như đất rừng đặc dụng do tăng diện tích đất bảo tồn thiên nhiên khu vực xã Sơn Thái, giáp tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

7. Điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa và đất chuyên trồng lúa nước do không bố trí quy hoạch đất trồng lúa nước vùng tưới hồ Sông Chò, bên cạnh đó, diện tích đất trồng lúa giảm do điều chỉnh hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam (phương án hướng tuyến cuối cùng phải thu hồi đất lúa nhiều hơn phương án dự thảo trước đây).

Trần Thanh Huân - CCQLĐĐ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa