Home Các số bản tin Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản tại Công văn số 5232/BTNMT-ĐCKS ngày 25/11/2014. Sau khi tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ tại địa phương trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 03/3/2015 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

1. Đánh giá những mặt được, tích cực của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP so với các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản trước đây

- Các quy định cấp phép hoạt động khoáng sản

+ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Quy định việc cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện trên cơ sở đấu giá quyền khai thác là một quy định mang tính đột phá của Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP. Quy định này bảo đảm được tính công khai, minh bạch, hạn chế được cơ chế “xin - cho” trong hoạt động khoáng sản; tăng thu cho ngân sách nhà nước.

+ Quy định về vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản (Khoản 3 Điều 14, điểm b Khoản 1 Điều 29) và có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% (điểm b Khoản 1 Điều 31) tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản: đã hạn chế được các tổ chức, cá nhân không có năng lực tài chính để hoạt động khoáng sản.

Nhìn chung, quy trình, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản đã được cụ thể hóa, rõ ràng; qua đó đã giúp cho việc triển khai thực hiện Nghị định thuận lợi, dễ dàng.

- Quy định về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Điều 42: đã hạn chế được sự đầu cơ, “mua bán” trong khai thác khoáng sản. Đồng thời, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

- Quy định về khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản tại Điều 19: làm cơ sở cho việc lập đề án thăm dò khoáng sản; giảm thiểu thời gian thăm dò khoáng sản.

- Về thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điều 21, Điều 22 đã quy định cụ thể về: nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; nội dung thẩm định, nội dung phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản…; hình thức văn bản trong hồ sơ quy định cụ thể tại Điều 30; trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản đã quy định cụ thể tại Điều 40.

- Đóng cửa mỏ khoáng sản đã quy định cụ thể về nội dung thẩm định tại Khoản 2 Điều 26 và thành phần hồ sơ và các văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại Điều 33.

- Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Điều 7 đã quy định cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo trình UBND tỉnh ký, ban hành gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường) và báo cáo cả về tình hình quản lý nhà nước (trước đây chỉ có báo cáo về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh).

2. Từ thực tiễn triển khai Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các nội dung còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, thiếu của Luật Khoáng sản cần quy định chi tiết nhưng chưa được thể hiện và quy định trong nội dung Nghị định số 15/2012/NĐ-CP

2.1. Về chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại điểm đ Khoản 4 Điều 59 Luật Khoáng sản, điểm b Khoản 4 Điều 31 Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định hồ sơ trong đó có giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đã gây chồng chéo, khó khăn khi thực hiện giải quyết hồ sơ.

2.2. Về trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật khoáng sản, Khoản 3 Điều 31 Nghị định 15/2012/NĐ-CP. Diện tích diện tích mỏ và trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác còn lại sẽ giảm. Tuy nhiên, không có thủ tục điều chỉnh cấp lại giấy phép đối với phần diện tích mỏ còn lại.

2.3. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu nâng công suất khai thác. Tuy nhiên, trong Luật Khoáng sản và Nghị định 15/2012/NĐ-CP chưa có quy định đối với trường hợp này.

3. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Nghị định (sửa đổi, bổ sung) một số điều của Nghị định 15/2012/NĐ-CP

3.1. Bỏ giấy chứng nhận đầu tư của của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản trong hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đã nêu tại mục 2.1. Sau khi tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản), tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các hồ sơ liên quan.

3.2. Bổ sung thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp đã nêu tại mục 2.2, 2.3.

Nguyến Thanh Minh - Phòng Khoáng sản

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa