Home Các số bản tin Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020.

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020.

Email In PDF.

Căn cứ Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/02/2009.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc tài nguyên môi trường và đáp ứng những thay đổi về phát triển kinh tế, xã hội trong những năm sắp tới, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Rà soát và điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2020”. Đến nay, việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2020 đã hoàn thành, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 17/3/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn đến năm 2020. Trong đó, mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Khánh Hòa gồm các chỉ tiêu, tầng suất quan trắc như sau:

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

STT

Tên trạm

Mục tiêu

Tần suất

(lần/năm)

Thông số  1. A. Quan trắc chất lượng không khí và tiếng ồn

 

Thành cổ Diên Khánh

Tác động (DC)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Ngã ba Bình Tân

Tác động (CN)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Ngã ba Ninh Hòa

Tác động (GT)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

KTĐCNinh Thủy

Tác động (CN)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

KDC, KCN Diên Phú

Tác động (CN)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Thị trấn Khánh Vĩnh

Tác động (DC)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Tp. Cam Ranh

Tác động (GT)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Thị trấn Vạn Giã

Tác động (DC)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

UBND H. Cam Lâm

Tác động (DC)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

KCN Suối Dầu

Tác động (CN)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Bãi Dài

Tác động (GT)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Ngã 3 Cây Dầu đôi

Tác động (GT)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Thị trấn Tô Hạp

Nền

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

KCN Đắc Lộc

Tác động (CN)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

Sân bay Cam Ranh

Tác động(GT)

12

Độ ồn, bụi, SO2, NO2, HC, CO, O3, các thông số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển

 

  1. B. Quan trắc tự động chất lượng không khí

 

Khu vực Đồng Đế (Làng trẻ em SOS)

Trạm tác động giao thông

Liên tục

Các yếu tố khí tượng và chất lượng không khí

 

Nhà Văn hóa thiếu nhi

Trạm tác động dân cư

Liên tục

Các yếu tố khí tượng và chất lượng không khí

 

Ngã giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất Thành

Trạm tác động giao thông

Liên tục

Các yếu tố khí tượng và chất lượng không khí

 

Ghi chú: Vị trí đặt trạm quan trắc tự động tại khu vực Nhà Văn hóa thiếu nhi và Ngã giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất thành có thể thay đổi theo điều kiện thực tế.

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

STT

Tên trạm

Mục tiêu

Tần suất

(lần/năm)

Thông số1

Thanh Minh

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

2

Đập Bảy Xã

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

3

Cầu Sắt NT

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

4

Cống Diên Toàn

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

5

Sông Suối Dầu

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform


6

Cống số 4, KCN Suối Dầu

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

7

Mương thủy lợi NM dệt Nha Trang

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

8

Cầu Đồng Trăng

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

9

Cầu Dục Mỹ

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

10

Cầu Dinh Ninh Hòa

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

11

Nhà máy nước Võ Cạnh

Tác động

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

12

Hồ Hoa Sơn – Vạn Ninh

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

13

Hồ Đá Bàn – Ninh Hoà

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

14

Hồ Tiên Du – Ninh Hòa

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

15

Hồ Tà Rục – Cam Lâm

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

16

Hồ Cam Ranh-Cam Lâm

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

17

Hồ Suối Hành

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

18

Hồ Suối Dầu

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

19

Trạm Tô Hạp

Nền

12

Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, nitrit, nitrat, phosphat, clorua, amoni, Zn, As, Cu, Fe, Cr, Cd, Pb, dầu mỡ, Coliform

 

Bảo Nghi - CCBVMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa