Home Các số bản tin Chứng nhận 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chứng nhận 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Ngày 10/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Đánh bắt – Chế biến thủy sản Hoàng Sa (trước đây là Công ty TNHH MTV Thương mại – Vận tải Quang Vinh) và Công ty TNHH Nhật Hưng tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà là 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa và biện pháp xử lý lần lượt là xây dựng hệ thống xử lý nước thải và cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy 02 Công ty đã xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải trên cơ sở phương án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước thải trước xử lý và sau xử lý của 02 Công ty để phân tích.

Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý ngày 10/4/2015 của 02 Công ty, các thông ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 11:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.


Kiểm tra thực tế  Công ty TNHH Đánh bắt – Chế biến thủy sản Hoàng Sa (trái), Công ty TNHH Nhật Hưng (phải).

Vũ Ngọc Quân - CCBVMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa