Home Các số bản tin Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất).

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất).

Email In PDF.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015. Báo cáo được thực hiện nhằm cung cấp, cập nhật thông tin hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường tại địa phương. Ngoài ra, báo cáo còn là căn cứ dữ liệu về hiện trạng môi trường địa phương trong 5 năm qua nhằm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam do Tổng Cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo Quốc hội theo quy định. Qua kết quả phân tích, đánh giá, báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai đoạn 2011-2015 cho thấy bức tranh chung về môi trường của tỉnh có nhiều điểm tích cực.

Phần I. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt lục địa

Theo kết quả quan trắc từ hệ thống quan trắc trên địa bàn tỉnh, chất lượng nước mặt tại các sông, hồ trong 5 năm qua không bị suy giảm, chất lượng nước tại các hồ thường tốt hơn so với các sông.

Chất lượng nước các hồ: nguồn nước tại các hồ luôn đạt quy chuẩn đối với các thông số pH, DO, TSS, clorua, amoni, nitrit, nitrat, photphat và các kim loại (Zn, Cu, Pb, Cd). Mức nhiễm bẩn bởi chất hữu cơ (giá trị BOD, COD), amoni và coliform nhìn chung thấp hơn so với các sông. Fe có giá trị đạt quy chuẩn tại các hồ trừ hồ Bà Bác (năm 2011). Về diễn biến hàm lượng TSS trong năm tại các hồ, cho thấy giá trị TSS cao hơn vào mùa mưa. Trong phạm vi một hồ như hồ Hoa Sơn, có sự biến động rộng đối với coliform (giá trị cao ở vị trí gần bờ, cửa xả) và amoni (giá trị amoni ở tầng đáy cao hơn so với tầng mặt). Nhìn chung, các giá trị quan trắc ở các hồ thường thấp hơn so với các sông trừ pH và DO.

Chất lượng nước các sông: nguồn nước tại các sông đạt quy chuẩn đối với pH, nitrat, photphat, amoni và các kim loại nặng. Nitrit, dầu mỡ và coliform tùy thời điểm và vị trí có giá trị vượt quy chuẩn. Năm 2014, nitrit đạt quy chuẩn tại vị trí thượng lưu (Đồng Trăng, cầu Dục Mỹ) và chỉ nhiễm bẩn ở các khu vực hạ lưu. Mức ô nhiễm tại các sông phần lớn đều có khuynh hướng tăng dần từ thượng lưu về phía hạ lưu, trừ trường hợp Thanh Minh (giá trị TSS cao hơn so với Võ Cạnh). Hàm lượng Fe tại các sông vượt quy chuẩn trong năm 2011, tuy nhiên không phát hiện tình trạng trên trong các năm sau.

Về nhiễm bẩn bởi coliform, mức nhiễm coliform tại cầu sắt Ninh Hòa (sông Dinh) nhìn chung cao hơn so với các sông khác.

Về dư lượng thuốc BVTV trong nước mặt, đã phát hiện các trường hợp vượt quy chuẩn trong năm 2012 và 2014 đối với DDT (tại cống Diên Toàn và sông Suối Dầu – năm 2012; Võ Cạnh – năm 2014), Dieldrin + Aldrin (tại Thanh Minh – năm 2012) và Endosunfan (cống Diên Toàn – năm 2012).

Về xâm nhập mặn tại các sông, mức nhiễm mặn tại cầu Bình Tân luôn cao hơn so với sông Cái Nha Trang (vị trí cầu sắt Vĩnh Ngọc) về mức độ và tần suất.

Tại các mương tiếp nhận nước thải các cơ sở công nghiệp, khu công nghiệp (cống Ông Của, cống Diên Toàn, mương nhà máy Dệt Nha Trang), chất lượng nước mặt quan trắc tại cả 3 vị trí đều không đạt quy chuẩn theo các tần suất khác nhau đối với TSS, BOD5, COD, amoni, photphat, sắt, dầu mỡ và coliform. Tại Cống Diên Toàn và mương nhà máy Dệt có thêm yếu tố pH không đạt quy chuẩn với tần suất thấp và oxy hòa tan (DO) vượt quy chuẩn với tần suất trên 75%. Chất lượng nước tại cống Diên Toàn cho thấy kém nhất với nhiều thông số có giá trị vượt quy chuẩn với tần suất cao.


Biểu đồ: Chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) – năm 2011-2014

Phần II. Hiện trạng môi trường nước dưới đất

Mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Khánh Hòa gồm 11 điểm quan trắc liên tục qua các năm 2011 – 2014 (trừ điểm xã Cam Hiệp Nam quan trắc từ năm 2014) với tần suất quan trắc 2 lần/năm. Kết quả quan trắc cho thấy các khu vực có diễn biến chất lượng nước dưới đất khá tốt với hầu hết các thông số môi trường tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép qua các năm là Khu công nghiệp Ninh Thủy, khu vực Mỹ Giang, khu vực Bình Tân. Các khu vực còn lại có một vài thông số trong nước dưới đất vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Đáng lưu ý là khu vực Khu công nghiệp Diên Phú, khu vực thôn Lương Hòa, khu vực thôn Ninh Ích – xã Ninh An là những nơi có diễn biến chất lượng nước dưới đất có xu hướng suy giảm qua các năm. Các thông số Fe, Pb, Clorua, Florua và Amoni tại các khu vực có hoạt động công nghiệp, các bãi rác có xu hướng tăng và vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Riêng chỉ số coliform vượt ngưỡng ở tất cả các điểm quan trắc, kết quả này có tính thống nhất cao với kết quả từ các dự án điều tra, khảo sát chất lượng nước dưới đất đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Biểu đồ: Diễn biến chỉ số Coliform tại 11 điểm quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2014.

Đỗ Xuân Hương - CCBVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 10:34 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa