Home Các số bản tin Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu.

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu.

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3915/UBND-KT ngày 19/6/2015 về việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu. Ngày 30/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và mời các sở Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (Công ty) tham gia họp góp ý kiến đối với các đề xuất của Công ty tại công văn số 114/KCN SD-KD ngày 04/6/2015. Kết quả cuộc họp, đại diện các cơ quan tham gia dự họp đã thống nhất ý kiến:

- Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, cụ thể tại Điểm b, Khoản 3, Điều 66, Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Khoản 2, Điều 39, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Công ty CP KCN Suối Dầu phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục và có phương án truyền trực tiếp số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) để theo dõi.

- Công ty CP KCN Suối Dầu tự huy động nguồn vốn để đầu tư thiết bị của hệ thống quan trắc tự động; có thể lập hồ sơ và đề suất vay vốn hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Khánh Hòa hoặc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để đầu tư hệ thống quan trắc tự động.

- Về kiến nghị của Công ty CP KCN Suối Dầu đề nghị Nhà nước đầu tư hệ thống quan trắc tự động, các ý kiến đều cho rằng: Thông tư liên tịch số 45/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương không có quy định hạng mục chi đầu tư theo đề xuất của Công ty CP KCN Suối Dầu.

- Về ý kiến của Công ty liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị: Theo quy định các thiết bị quan trắc môi trường hiện nay đều phải được kiểm định ban đầu và phải hiệu chuẩn thường xuyên bởi cơ quan có chức năng để đảm bảo khả năng đưa vào sử dụng. Sở TNMT sẽ có văn bản tham khảo thêm ý kiến của Bộ TNMT, Bộ Khoa học và Công nghệ để có cơ sở trả lời cho Công ty CP KCN Suối Dầu trước khi Công ty chuẩn bị đầu tư.

Trần Tuấn Vũ

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa