Home các số BT Một số điểm mới khi thực hiện Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Một số điểm mới khi thực hiện Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 30/6/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa; trong đó quy định một số điểm mới khi thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cụ thể:

1. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Toàn bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hoặc cơ chế một cửa liên thông.

- Các thủ tục hành chính mà toàn bộ các khâu từ tiếp nhận, xem xét, giải quyết đến trả kết quả cuối cùng thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính được áp dụng cơ chế một cửa.

- Các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm tham gia giải quyết của từ hai cơ quan hành chính trở lên hoặc của cơ quan hành chính với các cơ quan, tổ chức có liên quan được áp dụng cơ chế một cửa liên thông.

- Các cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông phải áp dụng cơ chế một cửa đối với các khâu công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của mình để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, trả kết quả đúng hạn cho cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ.

-  Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Từ ngày 11/07/2015, các phòng, đơn vị khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính phải thực hiện theo các mẫu giải quyết thủ tục hành chính của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND gồm:

- Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01);

- Mẫu sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ – trả kết quả (Mẫu số 02);

- Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03);

- Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ (Mẫu số 05);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (Mẫu số 06);

- Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (Mẫu số 07).

2. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố cập nhật thủ tục hành chính thuộc chức năng tham mưu quản lý nhà nước (xuyên suốt cả ba cấp tỉnh, huyện, xã) theo đúng quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quy định cụ thể quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý nhà nước được áp dụng cơ chế một cửa tại cơ quan mình, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông do cơ quan mình chủ trì tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn hoàn thành: ngày 15/8/2015.

3. Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện đồng thời dưới 03 hình thức: ngoài niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính (khổ giấy A4, in 01 mặt), niêm yết trên màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính còn phải in thành các bộ tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu).

4. Về giải quyết hồ sơ:

- Đối với hồ sơ qua thẩm định, thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức, viên chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung và thời hạn bổ sung (Mẫu số 05). Việc thông báo bổ sung hồ sơ phải thực hiện trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong tổng thời gian giải quyết hồ sơ.

- Các hồ sơ sau khi thẩm định, thẩm tra không đủ điều kiện giải quyết theo quy định pháp luật, công chức, viên chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ (Mẫu số 06). Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Các hồ sơ quá hạn giải quyết: công chức, viên chức, bộ phận hoặc phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ phải tham mưu lãnh đạo cơ quan thông báo xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả xin hẹn lại (mẫu số 07), chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi cho cá nhân, tổ chức.

5. Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn tuyệt đối không tự ý tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ của cá nhân, tổ chức nếu hồ sơ chưa được nộp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa